Tenders and Offers

Offers submission deadline Announcement date of procedure for external assignment Procedure subject Beneficiary Contract registration number Actions
19.06.2024 12.06.2024 Закупуване и доставка на Електрически стакер – 1бр. и Транспалетна количка – 1бр. "Агропартньор" ЕООД Preview
28.06.2024 20.03.2024 "Подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни и дюнни типове природни местообитания“ Сдружение Българска асоциация за пещерен и еко туризъм Preview
24.07.2024 20.03.2024 Заграждане на участъци от природните местообитания и защитените зони с подходящи съоръжения, изграждане на съоръжения за пешеходно придвижване, изработване и монтиране на информационни табла в изпълнение на мярка 56 от НРПД Сдружение "Българска асоциация за пещерен и еко туризъм" Preview
21.06.2024 12.06.2024 Закупуване на мини челен товарач окомплектован съгласно техническа спецификация Бенони ЕООД BG06RDNP001-19.270-0011-C02 Preview
30.06.2024 14.06.2024 Закупуване на заложените по проекта материални активи БИО ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД BG06RDNP001-19.577-0004-C01 Preview
17.06.2024 07.06.2024 Закупуване на дизелов мотокар. БМД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG06RDNP001-19.686-0002-C01 Preview
20.06.2024 12.06.2024 „Доставка на апаратура за развитие на дейността на МДЛ ФОТОДЕНТ“ Медикодиагностична лаборатория /МДЛ/ Фотодент ЕООД BG06RDNP001-19.718-0004-C02 Preview
20.06.2024 12.06.2024 Закупуване на технологично оборудване за цех за метални изделия- 1 брой Обработващ център Марпет Трейдинг 2019 ООД BG06RDNP001-19.734-0006-C01 Preview
21.06.2024 14.06.2024 Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди на покриви на съществуващи сгради в имоти с идентификатор 80460.132.227 (ФЕЦ 82.50kW) и 80460.13.175 (ФЕЦ 416.90kW) в с.Червена вода, общ. Русе Градус - 98 АД BG06RDNP001-4.012-0804-C02 Preview
23.06.2024 16.06.2024 Доставка и монтаж на хладилно оборудване, хладилни панели и врата за хладилна камера Красимир Димитров Учителски BG06RDNP001-4.012-1905-C02 Preview
21.06.2024 14.06.2024 Доставка и монтаж на оборудване и машини АКРИМА ИНВЕСТ ЕООД BG06RDNP001-4.015-0141-C02 Preview
19.06.2024 12.06.2024 „Закупуване и доставка на високоподемна техника” БАРД 90 ЕООД BG06RDNP001-4.015-0355-C02 Preview
20.06.2024 13.06.2024 "Наръчник за правата и задълженията на гражданите на трети държави,на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица,относно процедурата, която трябва да следват в България, правата изадълженията им." -БЧК Сдружение "Български Червен кръст" Сдружение BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01 Preview
31.07.2024 30.05.2024 Оборудване ВОСКС ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВИДЕЛИНА" BG-RRP-1.015-0326-C01 Preview
30.06.2024 07.06.2024 Доставка на училищно обзавеждане ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" BG-RRP-1.015-0362-C01 Preview
18.06.2024 11.06.2024 Доставка и монтаж на Линия за анодна оксидация 26 МАЙ ЕООД BG-RRP-3.004-0616-C01 Preview
20.06.2024 13.06.2024 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Струг швейцарски тип с ЦПУ (1 бр.) Обособена позиция 2: 5-осен CNC машинен център (1 бр.) ДАВ 11 ООД BG-RRP-3.004-0617-C01 Preview
21.06.2024 14.06.2024 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1. Линия за механо-пластична обработка на бентонит с цифрово управление -1 брой Обособена позиция 2. Сушилна линия за гранулиран бентонит - 1 брой Обособена позиция 3. Кантарно-опаковъчна машина за насипни продукти с цифрово управление - 1 брой“ ГРАВЕЛИТА ООД BG-RRP-3.004-1672-C01 Preview
19.06.2024 12.06.2024 Доставка на ДМА ИНТЕКСТРЕД ЕООД BG-RRP-3.004-2003-C01 Preview
18.06.2024 14.06.2024 онлайн магазин МИДЛАНД ЕООД BG-RRP-3.005-2407-C01 Preview
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021