Review of the tender

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

АРТЕМИС ООД
ЕИК
811181816
Провеждане на събития за представяне на резултатите от проекта
Услуга
ПМС
Избор без провеждане на процедура (по указание на УО)
500.00
25.03.2020
05.03.2021
Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител в съответствие с изискванията на УО и условията по ПМС 160/01.07.2016г. и ЗУСЕСИФ, като ще бъде следван реда на Глава III „Процедури за определяне на изпълнител“, точка 5 „Избор на изпълнител на база събрани поне 2 (две) съпоставими оферти, като ще бъде изготвена обосновка от дейността на оценителите, определени от бенефициента за оценка и класиране на получените оферти. Ще бъдат проведени 2 броя събития - встъпителна и заключителна конференция, за оповестяване целите и представяне на резултатите от проекта , които ще имат за своя основна цел постигане на мултиплициращ резултат на въведените в рамките на проекта пилотни технологични решения и методи. Целева група на тези събития ще бъдат предприятия, осъществяващи същата или подобна дейност и заинтересовани страни от сектора/подобни сектори (работодателски или браншови организации и асоциации), където може да бъде въведена внедрената в рамките на проекта пилотна технология. Целта на тези действия ще бъде да се подобри информираността и да се покаже ефекта относно въвеждането на подобни пилотни технологии и да се насърчат и други предприятия да въведат такива ресурсоефективни решения. Предвид, че безвъзмездната финансова помощ по проекта кандидатът надвишава размер на БФП от 500 000 евро, събитията, организирани в рамките ще бъдат съобразени и с изискванията за провеждане на публични събития, описани в т. 3.5. от „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020. Ще бъдат наети подходящи за целта зали и техническо оборудване за провеждане на събитията, за всяко от мероприятията.
Провеждане на събития за представяне на резултатите от проекта
Yes
No
Description File

обосновка мултиплициране (1).pdf

Download
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021