Archive of advertisements for collecting offers

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

ГЛАСКО ООД
ЕИК
125540592
Процедура 01 - Доставка на закаляваща пещ за целите на Проект  «Подобряване на производствения капацитет в "ГЛАСКО" ООД“ , договор № BG16RFOP002-2.040-0777-C01
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
0.00
31.03.2020
08.04.2020
Провеждане на процедура "ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА", съгласно ПМС 160  -  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВИЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ  от 01.07.2016 и чл. 50, ал. 1 от ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ И СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.
Ръководителят на проекта подготвя всички необходими документи за провеждане на процедурата съвместно със Счетоводителя на проекта.
В качеството си на Бенефициент "ГЛАСКО" ООД ще следи за промени в действащото законодателство, като ще се съобрази с всяко публикувано изменение на Постановлението и ЗУСЕСИФ. Условията, които ще бъдат заложени към доставчиците няма да са дискриминационни, както и насочващи към определена марка, модел или производител.
При провеждане на процедурата за доставка ще бъдат  спазени вскички принципи на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 
Доставка на закаляваща пещ за целите на Проект «Подобряване на производствения капацитет в "ГЛАСКО" ООД“ , договор № BG16RFOP002-2.040-0777-C01
Yes
No
Description File
Публична покана и приложения

Пакет документи_доставка по ПМС 160_процедура_01.rar

Download
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021