Evaluation table

Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Специфични изисквания
0.00
Criteria Weight (25.00)
1.
Принос към подобряване на положението на ромската общност
	Точно идентифицирана проблемна ситуация в общността (3 т.)
	Изпълнимост на предлаганите мерки (3 т.)
	Обективна измеримост на резултатите (3 т.)
	Описание на начина на постигане на въздействието (3 т.)
	Възможност за постигане на устойчивост на социалната промяна като краен резултат (3 т.)
15.00
2.
Партньорство с организация от Кралство Норвегия
	Наличие на партньорство с организация от Кралство Норвегия (10 т.)
	Без партньорство с организация от Кралство Норвегия (0 т.)
10.00
II. Group Threshold for passing
Структура, начин на изпълнение и устойчивост
0.00
Criteria Weight (51.00)
1.
Релевантност на общата цел на проекта към общите цели на НФМ 2014-2021 „Допринасяне за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство“ и „Укрепване на двустранните отношения между България и страните донори“ и към общата цел на програма „Правосъдие“ „Укрепване на върховенството на закона“

	Релевантност на общата цел на проекта към общата цел на програмата и към двете общи цели на НФМ 2014-2021 (4 т.)
	Релевантност на общата цел на проекта към общата цел на програмата и само към една от двете общи цели на НФМ 2014-2021 (2 т.)
	Включено описание, съдържащо ясна и обоснована връзка и принос (2 т.)
6.00
2.
Очаквани резултати
	Недвусмислено дефинирани и обективно измерими (2 т.)
	Целенасоченост за постигане на индикаторите (2 т.)
	Директно допринасят за изпълнението на специфичните цели (2 т.)
6.00
3.
Дейности
	Недвусмислено формулирани и ясно структурирани дейности (3 т.)
	Базирани на оценка на нуждите, с обоснована приложимост и изпълнимост (3 т.)
	Изведен краен резултат от изпълнението чрез проследима  и пряка връзка с резултатите, специфичните цели и индикаторите (3 т.)
9.00
4.
Целеви групи
	Конкретни и точно формулирани целеви групи на база ясни и прозрачни процедури по идентификация (2 т.)
	Отграничени и количествено определени целеви групи (2 т.)
	Изчерпателна обосновка на начина на адресиране на  идентифицираните проблеми на целевите групи (2 т.)
6.00
5.
Времева рамка за изпълнението
	Съдържа ясна последователност в изпълнението на отделните проектни дейности (2 т.)
	Реалистичност на посочената продължителност на проектните дейности (2 т.)
	При определяне на продължителност и последователност за всяка дейност са отчетени организационни и процедурни компоненти, вкл. възлагане по ЗОП и ПМС № 118/2014 (2 т.)
6.00
6.
Комуникационен план 
	Осигурява се активна информационна политика, насочена както към заинтересованите страни, така и към широката общественост (2 т.)
	Включени са минимално изискуемите комуникационни дейности, съгласно Анекс 3 от Регламента (2 т.)
	Включени са повече от минимално изискуемите комуникационни дейности, съгласно Анекс 3 от Регламента (2 т.)
6.00
7.
Потенциални рискове 
	Идентифицирани и описани потенциалните рискове (2 т.)
	Изчерпателно и структурирано разписани рискове, вкл. относим резултат/и, оценка, вероятност, влияние (2 т.)
	Представен е реалистичен план за предотвратяването на потенциалните рискове (2 т.)
6.00
8.
Устойчивост
	Наличие на описание на начина, по който определени резултати/продукти да продължат да съществуват/бъдат използвани след края на проекта (2 т.)
	Разписан цялостен механизъм, чрез който да се осигури мултиплициране и устойчивост на резултатите (2 т.)
	Предпоставки за превръщане в трайна публична политика при намалена зависимост от допълнителни средства (2 т.)
6.00
III. Group Threshold for passing
Бюджет
0.00
Criteria Weight (24.00)
1.
Структура и съответствие
	Детайлна разбивка на остойностяването по количества и единични цени на всички включени разходи (2 т.)
	Спазване на правилата или ограниченията по отношение на заложени процентни съотношения/прагове на разходите (2 т.)
	Коректно категоризирани разходи спрямо бюджетните категории в Регламента (2 т.)
6.00
2.
Ефективност
	Бюджетираните разходи са обвързани с конкретна дейност и кореспондират с нейното описание във Формуляра за кандидатстване (2 т.)
	Уместност и реалистичност на разходите (2 т.)
	Пропорционалност и адекватност на разходите спрямо очакваните резултати (2 т.)
6.00
3.
Ефикасност и икономичност
	Бюджетът е ограничен до необходимите за изпълнение на дейностите разходи (2 т.)
	Подходът предполага изпълнение с възможно най-малък очакван разход на средства, време и човешки ресурс (2 т.)
	Няма дублиране на разходи (2 т.)
6.00
4.
Пазарно съответствие
	Изчерпателна обосновка на остойностяването, включително посочени документи, други анализи или проучвания (2 т.)
	Разходите се базират на реални единични цени (2 т.)
	Единичните цени кореспондират с обичайните цени на местния пазар (2 т.)
6.00
Threshold for passing: 50.00 Max weight total: 100.00