Evaluation table

Evaluation criterias

I. Group
Оценка на административно съответствие и допустимостта
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е подадено по реда, определен от УО в т.23 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
2.
Налице са всички изискуеми документи и са попълнени съгласно изискванията, посочени в т. 24 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
3.
Кандидатът е допустим съгласно изискванията в т. 11 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
4.
Включените в проекта дейности са допустими за финансиране съгласно изискванията в т. 13 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
5.
Териториалният обхват за изпълнение на проекта съответства на посочения в т. 5 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
6.
Проектното предложение допринася за постигане на  специфичните цели по приоритета на Съюза, предвидени в член 6, параграф 1 на Регламент 508/2014.
Yes
7.
В проектното предложение са заложени съответно приложимите индикатори, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
8.
Срокът за изпълнението на проектното предложение е съобразен с максималния срок, указан в т. 18 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Yes
9.
Отстраняването на нередовностите по проектното предложение не е довело до подобряване на качеството му.
Yes
10.
Представени са доказателства за изискуемия административен, финансов и оперативен капацитет.
Yes
11.
Операциите не са били физически зъвършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициента или не.
Yes
12.
Предвидените разходи в проектното предложение са допустими съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура. В случай на наличие на недопустими разходи същите са  установени и редуцирани.
Yes
13.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ   не надвишава определения максимален размер съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура и не е под определения минимален размер
Yes
14.
Проектното предложение е в съответствие с политиката на ЕС за равенство между половете, недискриминация и достъпност.
Yes
15.
Проектното предложение е в съответствие с политиката на ЕС за устойчиво развитие, и опазване на околната среда.
Yes