Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Критерий
10.00
Criteria Weight
100.00
1.
Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения, млечно животновъдство;
20.00
2.
Проектът е за биологично производство
20.00
3.
Проектът осигурява допълнителни работни места -  до две работни места - 10 точки; три и повече  - 20 точки
20.00
4.
Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013г. (мерки 112 и 141) и периода 2014 – 2020 (6.1. и 6.3), и не е получавал подпомагане по Програмата (ПРСР), за инвестиционни дейности по мерки 121 (2007-13) и 4.1. (2014-20), с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство
20.00
5.
Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството
10.00
6.
Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство
10.00
10.00
Threshold for passing:
100.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021