Evaluation criterias

I. Group Threshold for passing
Техническа и финансова оценка
10.00
Criteria Weight
60.00
1.
Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999,99 евро  вкл. СПО(акт.Анекс 3/14.08.2020)
15.00
2.
Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство: сектор "Плодове и зеленчуци" или "Животновъдство" или "Етеричномаслени и медицински култури"
9.00
3.
Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства:

От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.
От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.
7 и над  7 работни места – 7 т. (акт. Анекс 3/14.08.2020)
7.00
4.
Кандидатът е млад фермер (съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г. – до 40 г.), които  е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1
6.00
5.
Проекти на земеделски стопани жени
5.00
6.
Проекти с инвестиции и дейности (над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти
5.00
7.
Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС
5.00
8.
Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват.
4.00
9.
Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони
4.00
10.00
Threshold for passing:
60.00
Max weight total:
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021