Evaluation criterias

I. Group
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Проектното предложение е представено чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.
Yes
2.
Формулярът за кандидатстване е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или упълномощено за целите на подаването на проектното предложение лице.
Yes
3.
Пълномощно за подаване на проектното предложение (ако е приложимо), прикачено в ИСУН 2020.  
Прилага се, в случай че проектното предложение е подадено от лице, различно от официалния представител на кандидата.
Yes
4.
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, попълнена по образец (Приложение I към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Прилага се от кандидата и от всички партньори.
Yes
5.
Декларация на кандидата/партньора за разграничаване на неикономическата от икономическата дейност, попълнена по образец (Приложение II към Условията за кандидатстване), прикачена в ИСУН 2020. 
Прилага се от кандидата и от всички партньори.
Yes
6.
Декларация от кандидата относно задължението да представя оригинали на УО, попълнена по образец (Приложение III към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020. 
Прилага се само от кандидата.
Yes
7.
Декларация за съгласие на кандидата/партньора за ползване и разпространение на обобщените данни по проекта от УО и от НСИ, попълнена по образец (Приложение IV към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020. 
Прилага се от кандидата и от всички партньори.
Yes
8.
Декларация от кандидата/партньора за липса на двойно финансиране и за завършеност, попълнена по образец (Приложение V към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Прилага се от кандидата и от всички партньори.
Yes
9.
Декларация за партньорство, попълнена по образец (Приложение VI към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Yes
10.
Автобиографии на членовете на основния екип за организация и управление на проекта, попълнени по образец (Приложение VII към Условията за кандидатстване) и прикачени в ИСУН 2020.
Основният екип за организация и управление на проекта включва ръководител на проекта, координатор и счетоводител (финансист).
Yes
11.
Извлечения от инструмента HEInnovate с резултатите от извършените самооценки на включените в проекта висши училища, придружено от обосновка за извършената самооценка и описание на документите/процедурите и информацията, с които кандидатът и партньорите разполагат и които са послужили по време на самооценката, потвърждаващи резултатите от извършената самооценка (ако е приложимо), прикачено в ИСУН 2020.
 В случай на констатирани несъответствия по време на оценката, на етап АСД, оценителната комисия може да изиска доказателства, относно формираната самооценка.
Yes
12.
Декларация на асоциирания партньор, попълнена по образец (Приложение VIII към Условията за кандидатстване), ако е приложимо, придружена от документ за учредяване на асоциирания партньор, прикачени в ИСУН 2020.
Прилага се, в случай че проектното предложение включва асоцииран партньор.
Yes
13.
Декларация за минимални помощи, попълнена по образец (Приложение IX) и прикачена в ИСУН 2020 (ако е приложимо).
Прилага се от кандидатите и партньорите – висши училища, когато в проектното предложение е планирано те да изпълняват дейностите от група дейности 3, насочени към изграждане на мрежи от кариерни центрове и кариерно консултиране и ориентиране на студенти с цел намиране на работа.
Прилага се от партньорите – национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите, когато в проектното предложение е планирано те да изпълняват допустимите за тях дейности от група дейности 1 и група дейности 3.
Yes
14.
Решение на Министерски съвет за признаване на национално представителната организация, прикачено в ИСУН 2020 (ако е приложимо).
Прилага се само от партньори – национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите и в случай че документът не е публично оповестен.
В случай че документът е публично оповестен, следва да бъде предоставен линк към източника, в който е наличен.
Yes
15.
Счетоводни документи (ГФО) на кандидата и партньорите за последните две приключили финансови години, прикачени в ИСУН 2020 (ако е приложимо).
Прилага се от кандидата и от всички партньори, в случай че документът не е публично оповестен.
В случай че документът е публично оповестен, следва да бъде предоставен линк към източника, в който е наличен.
Yes
16.
Счетоводна политика на кандидата и партньорите, от която да е видно наличието на разделение на неикономическа от икономическа дейност, прикачени в ИСУН 2020 (ако е приложимо).
Прилага се от кандидата и партньорите висши училища и научни организации, в случай че документът не е публично оповестен.
В случай че документът е публично оповестен, следва да бъде предоставен линк към източника, в който е наличен.
Yes
17.
Оферти и/или извлечения от каталози на производител/ доставчик и/или проучвания в интернет за активи/услуги – с предложени цени от производителя/доставчика от минимум два източника за доказване на планиран разход, прикачени в ИСУН 2020. (ако е приложимо)
Прилагат се, в случай че в проектното предложение са планирани разходи, за които в т. 14 от Условията за кандидатстване не е определена единна ставка или разход за единица продукт. 
От представените оферти и/или извлечения от каталози на производител/ доставчик и/или проучвания в интернет за активи/услуги следва да е видно наименованието на съответния актив/услуга, цена на актива/услугата и вид на валутата.
Yes
II. Group
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът е допустим, съгласно т. 11 от Условията за кандидатстване.
Изискването за наличие на институционална акредитация на кандидатите се проверява по служебен ред от оценителната комисия.
Проектни предложения, които са подадени от кандидат, който не отговаря на изискванията за допустимост на кандидата, следва да бъдат отхвърлени.
Yes
2.
Партньорите са допустими, съгласно т. 12 от Условията за кандидатстване.
В рамките на настоящия критерий се оценява поотделно всяко едно от изискванията за допустимост на партньора, които са посочени в т. 12 от Условията за кандидатстване.
Изискването за наличие на институционална акредитация на партньорите – висши училища и за наличие на програмна акредитация за провеждане на обучение в образователна и научна степен "доктор" на научните организации – партньори, се проверяват по служебен ред от оценителната комисия.
Проектни предложения, в които партньор не отговаря на изискванията за допустимост на партньора, следва да бъдат отхвърлени.
Yes
3.
Проектното предложение включва партньорство с поне едно висше училище.
Проектни предложения, които не отговарят на изискванията, следва да бъдат отхвърлени.
Yes
4.
Асоциираният партньор отговаря на условията за допустимост, посочени в т. 12 от Условията за кандидатстване.
Проектни предложения, които не отговарят на изискванията, следва да бъдат отхвърлени.
Yes
5.
Кандидатът е подал само едно проектно предложение по процедурата.
В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, оценителната комисия следва да разгледа само последното постъпило проектно предложение, с изключение на случаите, в които кандидатът е оттеглил последното по ред на подаване проектно предложение.	
Yes
6.
Спазени са ограниченията по отношение на партньорите, съгласно т. 12 от Условията за кандидатстване.
В случай че посочените в т. 12 от Условията за кандидатстване ограничения по отношение на партньорите не са спазени за някой от включените в проектното предложение партньори, всички проектни предложения, в които е включен партньорът, следва да бъдат отхвърлени от оценителната комисия.
Yes
7.
Планираните в проектното предложение дейности ще се изпълняват съвместно от кандидата и партньорите, съгласно т. 12 от Условията за кандидатстване.
Проектни предложения, които не отговарят на изискванията, следва да бъдат отхвърлени.
Yes
8.
За кандидата и партньорите не са налице обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.
Проверява се чрез декларация - Приложение I към Условията за кандидатстване.
Yes
9.
Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват, съгласно т. 5 от Условията за кандидатстване.
Yes
10.
Заявената безвъзмездна финансова помощ е в рамките на минималния и максимален размер, определен в т. 9 от Условията за кандидатстване.
Yes
11.
Проектното предложение не надвишава максималната допустима продължителност, съгласно т.18 от Условията за кандидатстване.
Yes
12.
Целевата група е допустима, съгласно т. 15 от Условията за кандидатстване.
Yes
13.
В т. 11 на Формуляра за кандидатстване е описан механизмът за избор на представителите на целевите групи (студенти, докторанти, преподаватели, пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени) за включването им в проекта.
Yes
14.
Проектното предложение включва поне 3 допустими дейности от групите дейности, посочени т. 13 от Условията за кандидатстване.
Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Когато проектни предложения съдържат недопустими дейности, на етап техническа и финансова оценка оценителната комисия следва да ги отстрани, съответно и предвидените за тях разходи.
Yes
15.
В проектното предложение е планирано разработване и въвеждане на поне две съвместни програми с партниращото/ите българско/и висше/и училище/а, и поне две програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение.
Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Yes
16.
Кандидатът участва в изпълнението на всички дейности, включени в проектното предложение.
Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Yes
17.
Планираните в проектното предложение дейности са пряко насочени към кандидата, както и към партниращите висши училища/научни организации по отношение на дейностите, в чието изпълнение те участват.
Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Yes
18.
Включените в проектното предложение дейности са пряко свързани с планираните индикатори.
Yes
19.
В т. 11 на Формуляра за кандидатстване, кандидатът и партньорът-висше училища са обосновали избора на професионалните направления, към които са насочени планираните в проектното предложение дейности, на база обосновка за това, как чрез проектното предложение ще бъдат повишени коефициентите в Рейтинговата система на висшите училища в България на включените в проекта професионални направления на кандидатите и партньорите – висши училища.
Yes
20.
Планираните разходи са допустими, съгласно т. 14 от Условията за кандидатстване.
Когато проектни предложения съдържат недопустими разходи, тези разходи се премахват служебно от оценителната комисия на етап техническа и финансова оценка.
Yes
21.
Планираните разходи не надвишават заложените ограничения, съгласно т. 14 от Условията за кандидатстване.
Когато в проектни предложения не са спазени заложените ограничения, на етап техническа и финансова оценка оценителната комисия следва да ги коригира до определените в Условията за кандидатстване размери.
Yes
22.
Планираните разходи за всички партньори сумарно не надвишават 40 % от общо допустимите разходи по проекта, съгласно т. 12 от Условията за кандидатстване.
Yes
23.
Планираните разходи са съобразени с наложилите се в страната пазарни цени (ако е приложимо).
Когато в проектното предложение са планирани разходи за материални активи и/или нематериални активи и/или услуги, които са завишени спрямо цените от извършеното проучване, на етап техническа и финансова оценка оценителната комисия следва да ги коригира до размерите на пазарните цени за съответния актив/услуга, съгласно приложените от кандидата оферти/извлечения от каталози /проучвания в интернет от минимум два източника за доказване на планиран разход.
Yes
24.
Кандидатът е декларирал в т. 11 на Формуляра за кандидатстване, че в хода на реализиране на дейностите по проектното предложение ще извърши необходимите дейности за организация и управление и за информация и комуникация.
В случай че кандидатът не е декларирал, че в хода на реализиране на дейностите по проектното предложение ще извърши необходимите дейности за организация и управление и за информация и комуникация, проектното предложение ще бъде отхвърлено.
Yes
25.
Дейностите по проекта НЕ са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение за финансиране по програмата, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициента или не.
Проверява се чрез декларация – Приложение V към Условията за кандидатстване.
Yes
26.
Планираните в проектното предложение индикатори за изпълнение и резултат са количествено определени с положителна целева стойност, различна от 0.
Yes
27.
В проектното предложение са включени всички задължителни индикатори, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване.
Yes
28.
Целта на проектното предложение съответства на целите на процедурата, посочени в т. 6 от Условията за кандидатстване.
Yes
29.
Проектното предложение е в съответствие с хоризонталните принципи, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета, посочени в т. 17 на Условията за кандидатстване.
Проверява се в секция 11. „Допълнителна информация, необходима за оценката на проектното предложение“, поле „Принос на проектното предложение за реализиране на хоризонталните принципи на ОПНОИР“.
Yes
30.
Кандидатът и партньорите разполагат с административен капацитет.
Счита се, че е налице административен капацитет за изпълнение на проекта, в случай че всеки от предложените експерти в основния екип за организация и управление, за които са приложени автобиографии, притежава минимум образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и поне 2 години опит в управлението и/или изпълнението на проекти.
Yes
31.
Кандидатът и партньорите притежават финансов капацитет за изпълнението на проекта.
Финансовият капацитет на кандидата и партньорите се оценява съвкупно на база представените счетоводни документи (ГФО) за последните две приключили финансови години. Счита се, че кандидатът и партньорите разполагат с финансов капацитет, в случай че общият им оборот с натрупване през последните две приключили финансови години е поне 30 % от стойността на исканото финансиране по проекта.
Yes
32.
Кандидатът и партньорите притежават оперативен капацитет за изпълнението на проекта.
Счита се, че кандидатът и партньорите притежават оперативен капацитет, в случай че през последните три години, спрямо датата на подаване на проектното предложение, са участвали в изпълнението на проекти, чиято стойност сумарно формира поне 30% от стойността на исканото финансиране или поне един от тях е участвал в изпълнението на поне един проект на стойност поне 30 % от исканото финансиране по проекта.
Yes
33.
Разходите, заложени в проектното предложение не са финансирани със средства от Европейските структурни или инвестиционни фондове или чрез други инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с други публични средства, различни от тези на кандидата/ партньорите.
Проверява се чрез декларация - Приложение V към Условията за кандидатстване.
Yes
34.
Кандидатът и партньорите – висши училища са извършили самооценка на предприемаческия и иновативния си потенциал в инструмента HEInnovate преди подаването на проектното предложение.	
Yes
35.
Общият размер на помощта по режим „de minimis”, предоставяна по настоящата процедура, заедно с други получени помощи за едно и също предприятие, не надхвърля 200 000 EUR или 391 166 лв. за период от три бюджетни години (текущата бюджетна година плюс предходните две бюджетни години).
Проверява се чрез декларация – Приложение IX към Условията за кандидатстване.
Проверява се за кандидат или партньор висше училище, по отношение на разходите за дейности от група дейности 3, които висшето училище ще изпълнява в режим минимална помощ.
Проверява се за партньор-национално представителна организация на работодателите и на работниците и служителите, по отношение на всички разходи за дейностите, които този партньор ще изпълнява по проекта.
Когато в проектното предложение не са спазени заложените ограничения, на етап техническа и финансова оценка оценителната комисия следва да ги коригира до определените в Условията за кандидатстване размери.
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021