Evaluation criterias

I. Group
I. КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Формулярът за кандидатстване по процедурата за подбор на проектни предложения е подаден в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата.
Yes
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или от упълномощено лице.
Yes
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния/ните представител/и на кандидата, е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и, и то е подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице/а.
No
4.
От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представлява/т кандидата, упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра.
No
5.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във формат ,,pdf“ или друг указан формат.
No
6.
Документите, прикачени в ИСУН 2020, са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, изготвен съгласно указанията по т.23. от Условията за кандидатстване.
No
7.
Във формуляра за кандидатстване е попълнена цялата изискуема информация
No
8.
Представени са всички задължително изискуеми документи по мярката.
No
9.
Представена е Таблица за допустими инвестиции, подписана от кандидата и сканирана във формат „pdf”, както и във формат „xls“ или „xlsх“ (по образец, Приложение № 1 от документи за попълване).
Yes
10.
Представена е Декларация съгласно Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1, т. 21 от Наредба № 22 (по образец, Приложение №2 от документи за попълване).
Yes
11.
Представена е Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни съгласно Приложение № 12 към чл. 47, ал. 2, т. 2 от Наредба № 22 (по образец, Приложение №3 от документи за попълване)
Yes
12.
Представен е документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата.
Yes
13.
Представено е Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му - оригинал или копие, заверено от кандидата.
Yes
14.
Представено е Удостоверение от Национална агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на проекта.
Yes
15.
Удостоверение за постоянен адрес на кандидатът ФЛ на територията на МИГ-а, кандидатът едноличен търговец и ЮЛ да имат седалище и адрес на управление, съгласно изискванията на СВОМР за територията на действие на МИГ Стамболово- Кърджали 54
Yes
16.
Представена е Декларация за липса на основания за отстраняване (по образец, Приложение № 4 от документи за попълване)
Yes
17.
Представена е Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта от представляващия/те кандидата (по образец, Приложение № 5 от документи за попълване).
Yes
18.
Представена е Декларация за нередности от представляващия/те кандидата (по образец, Приложение № 6 от документи за попълване).
Yes
19.
Представен е Бизнес план (по образец, Приложение № 7 от документите за попълване) с подпис/и, печат на всяка страница и сканиран.
Yes
20.
Представени са Таблиците от бизнес плана (по образец Приложение № 7а) попълнени и във формат „xls” или „xlsx
Yes
21.
Представена е Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката, Приложение № 8 и Справка Приложение № 8а от документи за попълване) с подпис/и, печат и сканирани. Представят се във формат „pdf“
No
22.
Представена е Декларация за липса на изкуствено създадени условия и/или наличие на функционална несамостоятелност от кандидата (по образец, Приложение № 9 от документи за попълване).
No
23.
Представено е Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/ становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите). 
или е представен входящ номер на искане за издаване от съответния орган, но това е допустимо само в случаите, когато проектното предложение не включва строително-монтажни работи. В случай че е представен само входящ номер, комисията ще изиска представяне на Решението преди приключване на оценката.
Yes
24.
Представени са Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността или инвестицията съгласно българското законодателство
No
25.
Представено е Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по процедурата
Yes
26.
Представен е Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или за последен приключен междинен период. (Приложимо е за кандидати, регистрирани в годината на кандидатстване или ако отчетът за предходната година не е публикуван в Търговския регистър.)
Yes
27.
Представена е Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване.
Yes
28.
.Представена е Справка за дълготрайни материални активи – приложение към счетоводния баланс, към датата на подаване на проектното предложение.
Yes
29.
Представен е Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" (по образец, Приложение №18 от документи за попълване).
Yes
30.
Представени са Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г., ведно с банкови извлечения – приложимо е, в случай че в Таблицата на допустимите инвестиции са включени такива разходи.
No
31.
Представен е Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (приложимо е, в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг).
No
32.
Представени са предварителни или окончателни договори за строителство, услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение, с подписи/печати и сканирани във формат „pdf“. (когато е приложимо)
No
33.
Представени са количествено-стойностни сметки към договорите за строителство (по образец, Приложение №14 от документи за попълване към условията за кандидатстване) във формат „pdf“ и „xls” или „xlsx”. Приложимо е само при представен договор за строително-монтажни работи.
No
34.
Представена е ЕДНА оферта, и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи за всеки разход, за който Е посочен код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции (приложимо е в случай че разходът, за който се кандидатства е включен в Списък с референтни цени на ДФЗ, приложен към Условията за кандидатстване, Документи за информация).
Yes
35.
Представени са най-малко по ТРИ оферти за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи за всеки разход, за който НЕ Е посочен код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции, ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти съгласно образеца Приложение № 16 (приложимо е случай че разходът/разходите, за който/които се кандидатства, не е включен/не са включени в Списъка с референтни разходи на ДФ „Земеделие”; не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост).
Yes
36.
Представено е Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител за всеки разход, за който НЕ Е посочен код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена, е приложена и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора. (когато е приложимо)
No
37.
Представено е Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение (приложимо е, когато проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост).
No
38.
Представена е Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване (по образец, Приложение № 10 от документи за попълване) с подпис/и, печат и сканирана (В случай, че е приложимо. Представя се само от кандидат, който е регистриран земеделски производител; не се представя от признати групи и организации на производители на земеделски продукти и от юридически лица, които не са земеделски стопани).
No
39.
.Представена е Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията по образец, Приложение № 12 от документи за попълване. (Представя се само от признати групи и организации на производители на земеделски продукти, в останалите случаи е неприложимо).
No
40.
Представена е Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея. Към анкетните формуляри е приложен Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни (В случай, че е приложимо. Не се представя от юридически лица, които не са земеделски стопани, а за признати групи/организации на производители се изискват на всички членове, в случай че преработват собствена суровина).
Yes
41.
Представен е документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем. (когато е приложимо)
No
42.
Представена е Справка-декларация за приходите от продажба от земеделска дейност, производство на преработена земеделска проукция и услуги, директно свързани със земеделската дейност (по образец, Приложение №11 от документи за попълване). (когато е приложимо)
No
43.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота или документ за ползване върху имота (което е приложимо). (Приложимо е за проекти, които включват строително-монтажни работи и/или закупуване на нови машини, оборудване и съоръжения; и/или инвестиции в трайни насаждения.) Не е приложимо за мобилни преработвателни съоръжения, които не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията и поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения, както и за специализирани транспортни средства.)
No
44.
Представен е Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект, или Архитектурно заснемане на обекта/съоръжението и/или Архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (Приложимо е само за проекти, които включват строително-монтажни работи). Когато към датата на кандидатстване проектът не е одобрен, следва да се представи инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за одобрение.
No
45.
Представено е Разрешение за строеж или Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, (Приложимо е само за проекти, които включват строително-монтажни работи). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
No
46.
Представени са подробни Количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице. (Приложимо е само за проекти, които включват строително-монтажни работи).
No
47.
Представено е Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (Приложимо е в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти). Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
No
48.
Представен е Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице. (Приложимо е в случай, че проектът включва разходи за машини, съоръжения, оборудване, които са част от технологичен процес).
No
49.
Представен е Агроплан и/или Технологична карта за създаване и отглеждане на трайни насаждения (Приложимо за инвестиции в създаване/презасаждане на трайни насаждения.)
No
50.
Представена е Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството и таблица „Оценка на капацитета на земеделската техника”, планирана за закупуване – приложимо при кандидатстване за закупуване на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата. (по образец, Приложение №17 и Приложение №17а от документи за попълване).
No
51.
Представен е одобрен Технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице. (Приложимо е за проекти, включващи инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници).
No
52.
Представен е Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийното обследване (когато е приложимо).
No
53.
Представен е Анализ, удостоверяващ подобряването на енергийната ефективност в предприятието, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област. (Приложимо е за проекти, включващи инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса).
No
54.
Приложена е Декларация за постигнати стандарти на общността oт ползватели по подмярка 6.1 (Приложимо за кандидат, изпълнявал/изпълняващ проект по подмярка 6.1. от ПРСР 2014-2020).
No
55.
Приложено е Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на иновации, за инвестиции изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено в рамките на четири години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. (Приложимо при доказване на съответствие с критерий за подбор).
No
56.
Приложен е Договор за контрол по спазване правилата на биологичното производство, заедно с копие от сертификационно писмо или сертификат от контролиращо лице. (Приложимо при доказване на съответствие с критерий за подбор).
No
57.
Представен е Документ, издаден от правоспособно лице /производител на съответната инсталация/, удостоверяващ наличието на технологии, които водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС /само за инсталации използващи биомаса за производство на енергия за собствено потребление/ (и за доказване на съответствие с критерий за подбор).
No
58.
Представена е Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година (по образец, Приложение №15 от документи за попълване) и към сравката е представен Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд, или Ведомост за заплати (което е приложимо). (и за доказване на съответствие с критерий за подбор).
No
59.
Декларация по чл.25 ал.2 от ЗУСЕСИФ ( по образец Приложение № 19  от документи за попълване).
Yes
60.
Декларация, че кандидата не е свързано лице (по образец Приложение № 20 от документи за попълване).
Yes
II. Group
II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът отговаря на критериите за видове допустими кандидати по процедурата, описани в т. 11.1. от Условията за кандидатстване.
Yes
2.
Кандидатът отговаря на критериите/изискванията за допустимост на кандидати по процедурата, описани в т. 11.2. от Условията за кандидатстване
Yes
3.
При проверка на представените документи, както и при извършените служебни проверки в публични регистри, за кандидата не са установени обстоятелства за недопустимост на кандидата, описани в 11.3. от Условията за кандидатстване.
Yes
4.
Дейностите, за които се кандидатства с проектното предложение, включват една или повече от допустимите за финансиране дейности, описани в т.13.1. от Условията за кандидатстване.
Yes
5.
Проектното предложение е за инвестиции в земеделско стопанство и 
продуктите са в обхвата на приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз, или продуктът е памук.
Yes
6.
Дейностите/инвестициите по проекта ще се изпълняват на територията на община Стамболово или на територията на някое от 54-те населени места от община Кърджали, включени в териториалния обхват на МИГ
Yes
7.
В случай че проектът е представен от призната група или организация на производители или такава, одобрена за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г., същият е пряко свързан с основната земеделска дейност на членовете и основна за групата/организацията. В останалите случаи е неприложимо.
Yes
8.
Бизнес планът съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5 годишен период, а в случаите на инвестиции за извършване на строително-монтажни работи и трайни насаждения – за 10 годишен период.
Yes
9.
Представените от кандидата документи, съответстват на вида на планираните дейности и инвестиции по проекта, и отговарят на критериите за допустимост на дейностите в съответствие с описаното в подраздел 13.2. от условията за кандидатстване, вкл. по отношение на изискванията за тип и съдържание на документите по съответния вид дейност.
Yes
10.
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности, описани в подраздел 13.3., т.1 и т.2 от Условията за кандидатстване.
No
11.
Проектното предложение не предвижда само дейности за:
 събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
 инвестициите в нематериални активи.
Yes
12.
Включените в проектното предложение разходи са в съответствие с допустимите за финансиране категории разходи, описани в подраздел 14.1. от условията за кандидатстване.
Yes
13.
Видовете разходи, посочени в бюджета на проекта и Таблицата на допустимите инвестиции са в обхвата на мярката и съответстват на видовете допустими разходи, описани в подраздел 14.2. на условията за кандидатстване.
No
14.
	Разходите, посочени в бюджета на проекта и Таблицата на допустимите инвестиции съответстват на условията за допустимост на разходите, съгласно подраздел 14.3. на условията за кандидатстване.
No
15.
Проектното предложение съответства на изискванията относно продължителност на изпълнението, съгласно Условията за кандидатстване – до 24 месеца от сключване на административен договор за предоставяне на помощта и не по-късно от 30.06.2023 г.
Yes
16.
	Във формуляра за кандидатстване задължително е въведен индикаторът „брой работни места”, разкрити в подпомогнати проекти в рамките на стратегия за ВОМР и той е количествено определен.
No
17.
Проектното предложение не включва финансиране от ЕЗФРСР на разходи, които са недопустими съгласно раздел 14.4. от Условията за кандидатстване.
No
18.
Минималният размер на допустимите разходи за проектното предложение е не по-малък от 9 779 лева.
No
19.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР и Условията за кандидатстване за мярка 4.1. и не превишава 50 %. (когато е приложимо)
No
20.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР и Условията за кандидатстване за мярка 4.1. и превишава 50 %, но отговаря на условията за увеличаване на интензитета по т.10 от Условията за кандидатстване, и това е обосновано и/или доказано с документи.
No
21.
Максималният размер на общите допустими разходи по проекта не надвишава 195 580,00 лева
No
22.
Заявеният размер само на безвъзмездната финансова помощ /субсидията/ не превишава допустимата, съгласно приложимия интензитет на подпомагане.
No
23.
Разходите по т.13 от подраздел 14.2. на условията за кандидатстване, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, не надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в подраздел 14.2., т. 1-12 от Условията за кандидатстване.
No
24.
В случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост, тези разходи не надвишават 10 на сто от общите допустими разходи по проекта и са до размера на представената данъчна оценка.
No
25.
В случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг, от представения договор за лизинг и погасителния план към него е видно, че бенефициентът на помощта ще стане собственик на съответния актив в рамките на срока на изпълнение на проекта и не по-късно от датата на подаване на заявката за плащане за същия актив.
No
26.
В случай на разход, за който се кандидатства с проектното предложение, включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”, Приложение №7 от Документи за информация към условията за кандидатстване, то кандидатът е попълнил посочения код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции и дейности и посочената в таблицата стойност на разхода съответства на цената по представената оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя.
No
27.
В случай че разход, за който се кандидатства, не е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие” - Приложение № 7 от Документи за информация към условията за кандидатстване, то кандидатът е извършил пазарно проучване за гарантиране на пазарна цена на съответния актив/услуга/строителство чрез осигуряването на най-малко три съпоставими независими индикативни оферти. Събраните оферти са представени в оригинал, заедно с изпратено запитване за индикативна оферта.
No
28.
Всички представени оферти съдържат най-малко информация относно: наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро, с посочен ДДС.
No
29.
Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното предложение – във срок на валидност
No
30.
Оферентите, когато са местни лица, са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, а от оферентите – чуждестранни лица, е представен документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията не се прилага за Националната служба за съвети в земеделието, физически лица - оференти на посадъчен материал, или за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки, както и физически лица, предоставящи услуги по т. 13 от раздел 14.2. „Допустими видове разходи“.
No
31.
За офертите е установено, че са независими съгласно определението от Условията за кандидатстване, че „Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата: а) едното участва в управлението на дружеството на другото; б) съдружници; в) съвместно контролират пряко трето лице; г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните; д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице - физическо или юридическо; ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
No
32.
Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, са вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите и за това е приложен документ.
No
33.
Оферентите на посадъчен материал имат издадено разрешително за производство и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като търговец на посевен и посадъчен материал в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал, и то е приложено към офертата.
No
34.
Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия са вписани в публичните регистри съгласно чл. 235 и 241 от Закона за горите.
No
35.
В случай, че не са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, т.е. кандидатът не е задължен да извърши оценка на офертите и да сключи договор по правилата на ПМС № 160 с публична покана, то кандидатът след получаване на индикативните оферти е извършил сравняване на предложенията и е сключил договор (предварителен/окончателен) с избрания доставчик/изпълнител за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията/предмет на дейността с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка. В договорите е описан ДДС
No
36.
Изборът на изпълнител е протоколиран с решение и то е представено като кандидатът е избрал икономически най-изгодна оферта на основание на един от следните критерии за възлагане на поръчката за доставка: а) най-ниска предложена цена, б) ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл, в) оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на поръчката. (когато е приложимо)
No
37.
В случай, че са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, и кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г. след сключване на административен договор, е приложено пояснение в този смисъл, а към представените оферти е приложена декларация от оферентите, „че са информирани, че нямат предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г., в случай че са изпълнени условията на чл. 50, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.”
No
III. Group
III.ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ
Criteria Leads to rejection
1.
На база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение е установено, че разходите съответстват на дейностите, необходими и основателни са за изпълнението на проекта, и са обосновани. 
No
2.
Предложените от кандидата разходи съответстват на изискванията за допустимост и основателност на разходите по раздел 14. от Условията за кандидатстване.
No
3.
Стойността на разходите, попълнена в бюджета на проектното предложение във Формуляра за кандидатстване и в Таблицата на допустимите инвестиции, съответства на стойността, описана в представените от кандидата договори, фактури и др. документи, с които е обоснован съответния разход.
No
4.
Не е установено дублиране на разходи.
No
IV. Group
ІV. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма.
Yes
2.
В публичния модул в ИСУН липсват данни за двойно финансиране.
No
V. Group
V. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ И/ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ
Criteria Leads to rejection
1.
Кандидатът е декларирал липса на изкуствено създадени условия и/или функционална несамостоятелност
No
2.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "ВОМР" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22).
Yes
3.
На база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение, не са установени обстоятелства, съответстващи на определението за "Функционална несамостоятелност" в декларацията, а именно – „изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти с цел усвояване на средства над максималния размер на общо допустимите разходи по мярката”.
Yes
VI. Group
VІ. ПРОВЕРКА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Criteria Leads to rejection
1.
Финансовото подпомагане по мярката няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.
No
VII. Group
VІІ. ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ (когато е приложимо)
Criteria Leads to rejection
1.
Отговор „ДА“ се нанася при установено съответствие между заявените от кандидата и реалните данни съгласно протокола от посещение на място, изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 по образеца Приложение № 9а към Условията за каниддатстване – документи за попълване. 
Отговор „НЕ” се нанася, ако е установено несъответствие. 
Протоколът с констатациите от посещението се прилага към Контролния лист за оценка на етап АСД.
Отговор „НЕПРИЛОЖИМО” се нанася, в случай, че проектното предложение не включва разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения
Yes
VIII. Group
VІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА БИЗНЕС ПЛАНА
Criteria Leads to rejection
1.
Бизнес планът показва подобряване на дейността на земеделското стопанство или на стопанствата на членовете на групата/организацията на производителите, както и икономическата жизнеспособност на проекта
Извършва се проверка на бизнес плана Приложение №7 и 7а като се използва Работен лист за оценка на бизнес план - Приложение 9б към Условията за кандидатстване, документи за информация.
Отговор „ДА“се нанася, в случай че е установено следното: 
1.	Стойността на показателя «Нетна настояща стойност» е по-голяма от 0 (NPV>0)
2.	Стойността на показателя «Вътрешна норма на възвръщаемост е по-голяма от 6% (IRR > r (6 %) и IRR1> r (6 %).
3.	Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1(PI>1).
4.	Срокът на откупуване на инвестицията (PBP) е в рамките на периода на бизнес плана. 
5.	Изводите по отношение на бизнес плана и проекта са
5.1.	Показателите за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
5.2.	Реализацията на дейностите, описани в бизнес плана, ще допринесе за постигане на целите на мярката и на приоритетите и целите на стратегията като цяло.
Прилага се попълнен и подписан от оценителя работен лист Приложение 9б към Условията за кандидатстване, документи за информация.
Yes
IX. Group
ІХ. ИЗИСКАНИ/ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА ДОКУМЕНТИ В ХОДА НА ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Criteria Leads to rejection
1.
Отстраняването на нередовностите не води до подобряване качеството на проектното предложение. Важи в случай на изпратено уведомително писмо за отстраняване на нередовности и/или липса на документи, и предоставен от кандидата отговор.
No
2.
Проектното предложение, състоящо се от представен Формуляр за кандидатстване и приложени към него документи, отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост.
Yes
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021