Draft calls

In this page you can see the procedure, deadline and all other project documents. If you are outside the system user functionality to comment project proposal is not available. In the system can login or create a new profile from the menu "Login".

BG05M9OP001-2.087 - Мярка 1.3.2.3 „По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване”

Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Indicative listing date 14.05.2021

Public discussion publication date 19.03.2021

Internet address: https://mig-samokov.eu

Draft documents for application and implementation

 

Deadline for submission of proposals and objections 26.03.2021 23:59

The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021