Други

 • Оперативни програми
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (11)
   • BG05FMOP001-1.001 - Закупуване на хранителни продукти - 2015 г. (Приключила)
   • BG05FMOP001-1.002 - Закупуване на хранителни продукти-2016 (Приключила)
   • BG05FMOP001-1.003 - Закупуване на хранителни продукти-2017-2019 (Приключила)
   • BG05FMOP001-1.004 - Закупуване на хранителни продукти - 2020 (Приключила)
   • BG05FMOP001-2.001 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти -2015 (Приключила)
   • BG05FMOP001-2.002 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти -2016 (Приключила)
   • BG05FMOP001-2.003 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019 (Приключила)
   • BG05FMOP001-2.004 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020 (Приключила)
   • BG05FMOP001-3.001 - Осигуряване на топъл обяд - 2015 (Приключила)
   • BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020" (Приключила)
   • BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ (Приключила)
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.