Други

  • Оперативни програми
    • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (1)
      • BG05FMOP001-4.001 - Техническа помощ
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.