Преглед на новина

Заглавие:

Препоръка за работа в ИСУН

Съдържание:

Уважаеми потребители,

Във връзка с постъпили запитвания, Ви напомняме, че при работата със системата е препоръчително да използвате интернет браузъри, различни от Internet Explorer, особено по-стари версия на продукта, поради преустановената им поддръжка от страна на Microsoft. За по-ефективна и качествена работа екипът на ИСУН 2020 препоръчва използването на други браузъри като Google Chrome, Mozilla Firefox или Edge.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 20.05.2019 г.

Валидно до: 03.06.2019 г.

Aвтор: Екип "ИСУН 2020"

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.