Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Извършена е актуализация на системата в модул "Електронно отчитане на проекти", като са въведени ограничения, както при връщането на елемент от пакета отчетни документи (технически отчет, финансов отчет или искане за плащане), така и при създаването на нова версия на процедурите за избор на изпълнител и сключени договори.

При връщане за корекция на финансов отчет или технически отчет от управляващия орган, системата ще позволява корекция единствено на разходо-оправдателните документи (РОД) и на индикаторите, по които проверката от страна на съответния управляващ орган не е приключила.

В раздел "Версии на процедури за избор на изпълнител" системата не позволява изтриване или промяна на вече прикачен в предходна версия документ, а позволява единствено добавяне на нови файлове. Също така в посочените раздели, в секциите, където се прикачват файлове са добавени допълнителни колони, а именно „№ на версия“ и „Дата на активиране“, като по този начин ще е видим към кой момент е прикачван съответният документ.

Описаните промени имат за цел да улеснят Вашата работата в системата и да позволят по-бързата обработка изпратената от Вас документация.

За повече информация относно извършените промени можете да се запознаете с актуализираното ръководство за отчитане на проекти в раздел "Помощ" или да се свържете с нас посредством раздел "Обратна връзка" в системата, както и на e-mail: support2020@government.bg.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 14.05.2019 г.

Валидно до: 28.05.2019 г.

Aвтор: Екип „ИСУН 2020“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.