Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Качена е нова версия на ИСУН 2020, като е добавена следната нова функционалност:

• При осъществяване на комуникация с УО чрез модула за е-кандидатстване при избор на бутон „Нов отговор“ за въпрос, на който вече е отговорено, съобщението в модула за е-кандидатстване е променено по следния начин: „Вече сте отговорили на този въпрос. Сигурни ли сте, че искате да изпратите нов отговор?“

След изпращане на нов отговор, предходния/ите вече имат статус „Архивиран“ вместо „Оттеглен“, като комуникацията не е в характерния сив цвят и УО има пълен достъп до архивираните съобщения, включително прикачените към тях документи.

При необходимост от допълнителна информация можете да изпращате Вашите въпроси на e-mail: support2020@minfin.bg.

Екип ИСУН 2020

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 16.04.2024 г.

Валидно до: 30.04.2024 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.