Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Качена е нова версия на ИСУН 2020, като са добавени следните нови функционалности:

- За целите на изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост в модул "Е-отчитане", раздел "Договор" е създадена възможност за попълване и изпращане на таблицата за напредъка в изпълнението на ключовите етапи и цели (Joint Monitoring Table). Таблицата позволява ежемесечно въвеждане на информация за постигнатия напредък по ключовите етапи и цели, приложими за съответните крайни получатели (КП) или структури за наблюдение и докладване (СНД). В допълнение, системата изпраща на екипа по управление на съответната инвестиция/реформа напомнителен e-mail на 4-то число на месеца, следващ отчетния в случай, че все още не е изпратена таблица;

- За целите на Плана за възстановяване и устойчивост в модул "Е-отчитане", в таб „Отчетни документи“ за пакети от типа „Финансово-технически отчет“ е осигурена възможност за изпращане на ПОД без създаден елемент „Финансов отчет". Това е приложимо в случаите, когато за съответния период не са отчетени разходи от крайните получатели.

При необходимост от допълнителна информация можете да изпращате Вашите въпроси на e-mail: support2020@government.bg.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 07.04.2023 г.

Валидно до: 21.04.2023 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.