Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Качена е нова версия на ИСУН 2020, като са добавени следните нови функционалности:

- За нуждите на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и програмен период 2021-2027 във формуляра за кандидатстване, в раздел „Данни за кандидата“ и раздел „Данни за партньор“, номенклатурата за поле „Категория/статус на предприятието“ е допълнена със следните опции:

• Small Mid-Caps;

• Mid-Caps.

- В модула за Е-отчитане на системата, раздел „Опис-документи“ във финансовия отчет, за полетата, съдържащи информация за стойността на РОД, е създадена възможност за въвеждане на вид документ „Кредитно известие“, като за полета - „ЕС“, „НФ“, „Невъзстановим ДДС“, „СФ“, „БФП/ФИ“ и „Обща стойност“, системата позволява въвеждането на отрицателни стойности. По този начин се осигурява възможност бенефициентите да отчитат разходи с отрицателни стойности, обвързани с конкретни бюджетни редове;

- В модула за Е-отчитане на системата в раздел „Договори“, секция „Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, при достъп за преглед до актуална или архивирана версия, до бутон „Печат“ е добавен бутон „Сравни“. Функционалността за сравнение е приложима и за трите раздела от секция „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ – „Юридически/физически лица“, „Договори с изпълнители“ и „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, като предоставя информация за извършените промените спрямо предходната версия. По този начин потребителите лесно могат да установят разликите между различните версии на "Процедури за избор на изпълнител и сключени договори".

При необходимост от допълнителна информация можете да изпращате Вашите въпроси на e-mail: support2020@government.bg.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 23.03.2023 г.

Валидно до: 06.04.2023 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.