Преглед на новина

Заглавие:

Нова версия на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Извършена е актуализация на системата, която включва следните промени:

- В модул „Електронно кандидатстване“, при създаване на формуляр за кандидатстване, с оглед оптимизиране на процеса по попълването му, грешките при проверка на формуляра вече представляват хиперлинк, водещ до конкретната грешка или секцията, в която грешката е локализирана. В случай че е допусната една и съща грешка за повече от един елемент, тя се извежда съответния брой пъти, като всяко едно от тези съобщения представлява линк към свързаното с грешката поле/секция.

- В модул „Електронно отчитане“, при създаване на „Пакет отчетни документи“, „Искане за плащане“, т. 1 „Обща информация“, в поле „Друга регистрация“ е въведена контрола, която не позволява попълване на информация, по-дълга от 200 символа.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 12.04.2022 г.

Валидно до: 19.04.2022 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.