Преглед на новина

Заглавие:

Нова версия на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Качена е нова версия на системата, като за бенефициентите е активирана възможността за подготовка и изпращане на електронно искане за изменение/промяна на договора за предоставяне на БФП. Чрез новата услуга всички бенефициенти могат да инициират исканите промени като създадат сами нова версия на своя договор, директно в модула за електронно отчитане, на база на актуалната му версия и да я изпратят към Управляващия орган/Програмния оператор, който от своя страна ще получи нотификация за това събитие, за да започне работа по исканите промени.

Ако се установи непълнота на данните УО/ПО връщат структурираното искане до бенефициента и той може да нанесе необходимите корекции директно в него и отново да го изпрати.

Новата услуга ще автоматизира и оптимизира процеса, ще намали техническите грешки и спомага за допълнителното намаляване на административната тежест.

Повече информация за тази нова функционалност може да откриете в актуализираното ръководството за работа със системата за модул "Е-отчитане".

Екип "ИСУН 2020"

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 01.04.2022 г.

Валидно до: 15.04.2022 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Прикачени файлове:

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.