Преглед на новина

Заглавие:

ЧЕСТИТ ТРЕТИ МАРТ!

Съдържание:

Честит национален празник, приятели!

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 03.03.2020 г.

Валидно до: 04.03.2020 г.

Aвтор: Екип ИСУН 2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.