Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на модула "Е-отчитане" на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020, извършена е актуализация на системата, която включва следните промени:

• С цел улесняване процеса на отчитане в модул „Е-отчитане“ бенефициентът има възможност да изтегли като файл и също така да зареди в системата всеки от отчетните документи – искане за плащане, технически отчет и финансов отчет. При отваряне на документ за редакция се визуализира опцията „Изтегли файл“, която позволява на потребителя да запази на компютъра си отчетния документ като файл. При активиране на бутона „Зареди файл“ за елемент от пакета документи бенефициентът може да избере готов и съхранен от него файл, който системата отваря в режим редакция. Тази нова функционалност ще позволи на бенефициентите да съхраняват на локалния компютър файловете с отчетните документи и при необходимост да ги зареждат отново. Например, когато при подготвен отчет се установи необходимост от изменение на проекта, се налага отчетните документи да се изтрият, докато не бъде извършено изменението. В този случай информацията ще може да бъде съхранена и заредена отново в системата.

Обръщаме внимание, че зареждането на файл изтрива предходно въведената информация в дадения отчетен документ. Препоръчваме Ви, когато сваляте отчетните файлове, да ги систематизирате в папки с подходящи наименования.

• Броят на допустимите записи в секция „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ в секция „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ е увеличен от 50 на 100 записа;

С уважение,

Екип „ИСУН 2020“

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 22.07.2019 г.

Валидно до: 22.08.2019 г.

Aвтор: Екип „ИСУН 2020“

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.