Преглед на новина

Заглавие:

Надграждане на ИСУН 2020

Съдържание:

Уважаеми потребители на ИСУН 2020,

Извършено е надграждане на системата в модула за електронно кандидатстване, като са извършени следните промени:

- Създадена е нова секция "Приключили и прекратени процедури", в която имате достъп до информация за всички процедури, кандидатстването по които вече е приключило, както и до процедури, които са прекратени.

- Създадена е възможност за обществено обсъждане на предстоящите за обявяване процедури чрез ИСУН и изпращане на коментари и забележки от всеки регистриран потребител директно чрез системата до изтичане на обявения краен срок за обществено обсъждане, като същевременно всички постъпили коментари и съответните становища на управляващите органи по процедури, по които общественото обсъждане е приключило, ще бъдат видими в новата секция "Архив обществено обсъждане".

Извършена е също актуализация на системата в модула за електронно отчитане на проекти, с цел улесняване на работата на потребителите, като са направени следните промени:

- При допусната грешка при избор на типа искане за плащане (авансово искане за плащане, авансово, подлежащо на верификация съгласно чл. 131 от Регламент ЕС 1303/2013, междинно и окончателно) е възможно да бъде направена корекция, като се промени междинно искане за плащане на окончателно и обратно, както и авансово искане за плащане на авансово, подлежащо на верификация съгласно чл. 131 от Регламент ЕС 1303/2013, и обратно. Описаната промяна е възможна, както докато документът е в статус „чернова“, така и в случай че искането е върнато от управляващия орган за корекция.

- При създаване на пакет отчетни документи не се изисква попълване на отчетен период за целия пакет документи. Начална и крайна дата на периода на отчитане се попълва само за всеки отделен елемент от пакета - технически отчет, финансов отчет и искане за плащане.

- Създадена e възможност управляващият орган да указва на бенефициентите какви документи очаква да се прикачат на етап отчитане при подаване на компонентите от ПОД, както и на документите към процедури за избор на изпълнител. Ако управляващият орган изисква определени документи задължително да бъдат приложени към отчетния документ или е въвел ограничения за допустимите разширения, системата ще изведе съобщение за допуснати грешки при попълване на данните. Документът ще може да бъде приключен само ако всички изисквания към приложенията са изпълнени.

Описаните промени имат за цел да подпомогнат подаването на всички задължителни отчетни документи, в необходимия вид и формат, както и да улеснят коригирането на допуснати технически грешки в отчетната документация.

За повече информация относно извършените промени можете да се запознаете с актуализираните ръководства за кандидатстване и отчитане на проекти в раздел "Помощ" или да се свържете с нас посредством раздел "Обратна връзка" в системата, както и на e-mail: support2020@government.bg.

Статус: изтекла

Дата на публикуване: 11.06.2019 г.

Валидно до: 10.07.2019 г.

Aвтор: ЕКИП на ИСУН2020

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.