Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05SFPR002-1.004-Q640 (15.12.2023 г.)
Здравейте, 

управителя на дружеството може ли да бъде включен в целевата група за първата дейност за "зелени" модели.
Уважаема госпожо/Уважаеми  господине, 
Да, може.
BG05SFPR002-1.004-Q639 (15.12.2023 г.)
Здравейте, 
Ние сме сдружение регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и НЕ СМЕ РЕГИСТРИРАНИ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. 
Имаме ли право да кандидатсваме по този проект
Уважаема госпожо/Уважаеми  господине, 
Сдруженията по ЗЮЛНЦ не са допустими кандидати по процедурата.
BG05SFPR002-1.004-Q638 (15.12.2023 г.)
Здравейте,
Въпросът ми е следният:
При изготвяне на проектното предложение в секция 6 Бюджет от формуляра, когато няма да бъдат всички включени дейности в проекта и съответно не са заложени разходи във всички бюджетни редове при опит за подаване на проектното предложение дава грешка, че в празните бюджетни редове не е избрана организация. В този случай да трием ли празните бюджетни редове или в "детайли" да изберем от падащото меню организация?
Уважаема госпожо/Уважаеми  господине, 
В случай че прецените, може да изтриете бюджетните редове, за които няма предвидени разходи.
BG05SFPR002-1.004-Q637 (15.12.2023 г.)
Здравейте, 

Съгласно отговор на въпрос 29 е допустимо дейността за „зелените“ модели да не обхваща всички служители във фирмата. На стр. 14 от Насоките за кандидатстване в частта „ВАЖНО“ е записано „…Всички служители следва да бъдат запознати с извършените промени и да им е проведен инструктаж и/или обучение за въвеждането на съответните мерки.“.
Заетите лица във фирмата са 20 човека. Целевата група по проекта включва общо 10 човека, от които 2 лица са целева група по дейността за „зелените“ модели.
В тази връзка текстът на стр. 14 в частта „ВАЖНО“ се отнася само за тези 2 лица или за лицата от цялата целева група (10 човека) или за всички заети във фирмата лица (20 човека)?

Уважаема госпожо/Уважаеми  господине, 
С извършените промени следва да бъдат запознати всички служители, чиито работни места са засегнати от тях. Съответно само на тях следва да бъде проведен инструктаж и/или обучение за въвеждането на съответните мерки.
BG05SFPR002-1.004-Q636 (15.12.2023 г.)
Здравейте,
За целите на Дейност 5 "Помещения/места за краткотраен отдих и/или рехабилитация и/или спорт" допустимо ли ще бъде за стаята за рехабилитация да бъде закупено оборудване: 
- комбиниран невро-релакс апарат (необходим за нервно отпускане, кратък сън, тонизиране и спокойна концентрация на персонала); 
- апарат за резонансна магнитофореза (необходим за намаляване изшипяването на ставите, остеопорозни болки или болки, вследствие дълго стоене на крак на персонала); 
- апарат за ултразвукова терапия (необходим за превенция и възстановяване на възпалителни процеси, травми, венозна недостатъчност и др. на персонала); 
- апарат за лазертерапия (необходим за възстановяване на натъртвания, навяхвания, мускулни разкъсвания, артрити, тендинити, остра болка, хронична болка на персонала); 
- апарат за ниско и средночестотна електротерапия (осигурява обезболяваща терапия, стимулира моториката и метаболизма на персонала); 
- апарат за шоково-вълнова терапия (лечение на хронични заболявания на мускулите и сухожилията, болки във врата, ръста, раменете, епикондилит, пателарен тендонит и болезнени точки).
Изброеното оборудване отговаря на нуждите и потребностите на целевите групи на кандидатстващото предприятие, което разполага с медицинско лице, което да провежда рехабилитационните процедури.
Уважаема госпожо/Уважаеми  господине, 
Вижте точка 5 на Отговор № 378/20.11.2023г.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.