Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BGJUSTICE -4.002-Q005 (09.11.2021 г.)
Здравейте! Моля за отговор, дали закупуване на сглобяема къща за обособяване на център за работа с жени, преживели насилие, е допустим разход? Същата ще бъде ситуирана на територията на затвора.
С уважение: Сийка Павлова, затвора Сливен
Съгласно чл. 8.3 от Регламента - Допустими преки разходи в проект са допустимите преки разходи за даден проект са разходите, които са установени от Организатора на проекта и/или проектния партньор, в съответствие с техните счетоводни принципи и обичайни вътрешни правила, като специфични разходи, пряко свързани с изпълнението на проекта и които поради това могат да бъдат пряко отнесени към него. Следните преки разходи са допустими, при условие че отговарят на критериите, изложени в член 8.2 (общите принципи за допустимост на разходите) и в буква г) на чл. 8.3 са определени покупката на земя и недвижим имот съгласно условията, предвидени в член 8.6.
Подобен текст е залегнал в насоките за кандидатстване - допустими преки разходи са и разходите за закупуване на земя и недвижими имоти съгласно условията, определени в член 8.6 на Регламента за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г.
Чл. 8.6 от Регламента определя кога разходите за закупуване на недвижим имот и земя могат да бъдат допустими, а именно:
1. Разходите за закупуване на недвижим имот и незастроена земя могат да бъдат допустими при следните условия, без с това да се засяга прилагането на по-строги национални правила: 
(а) трябва да има пряка връзка между покупката и целите на проекта; 
(б) покупката на недвижим имот и/или земя не може да представлява повече от 
10% от общите допустими разходи на проекта, освен ако по-голям процент е изрично разрешен в програмното споразумение и заложен в решението за предоставяне на проектния грант; 
(в) преди извършване на закупуването трябва да бъде получено свидетелство от независим квалифициран оценител или надлежно упълномощено официално юридическо лице, потвърждаващо, че покупната цена не надхвърля пазарната стойност и че тя изключва всички задължения по ипотеки и други отговорности, особено по отношение на вреди, свързани със замърсяване. В случай на закупуване на недвижим имот, свидетелството трябва да потвърждава или че въпросната сграда е в съответствие с националната нормативна уредба, или да посочва какво не е в съответствие с националната нормативна уредба, но което ще бъде поправено от Организатора на проекта съгласно проекта; 
(г) недвижимият имот и/или земята трябва да бъде използван(а) за целта и за периода, посочени в решението за предоставяне на проектния грант. Собствеността трябва да бъде прехвърлена на организатора на проекта или на лицата, изрично посочени от организатора на проекта в заявлението за проекта като получатели на недвижимия имот и/или земята, преди приключването на проекта. Недвижимият имот и/или земята не може да се продава, отдава под наем или ипотекира в срок от пет години от приключване на проекта, или по-дълго, ако е предвидено в договора по проекта. Норвежкото министерство на външните работи може да се откаже от това ограничение, ако то би довело до необосновано бреме за Организатора на проекта; 
(д) недвижимият имот и/или земята може да използва само в съответствие с Целите на проекта. По-специално, сградите могат да се използват за настаняване на служби на публичната администрация, само когато това използване е в съответствие с целта на проекта; и 
(е) покупката на недвижим имот и/или земя трябва да бъде изрично одобрена от Програмния оператор преди извършването ѝ, било то в договора по проекта или с по-късно решение. 
2. Недвижим имот означава сгради, които са построени или в процес на изграждане, и съответните права върху земята, на която са построени. 
3. Ограниченията, посочени в параграф 1, буква г) се прилагат и спрямо сгради, които са построени, реконструирани или обновени с финансов принос от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г. 
4. Ипотечното ограничение по параграф 1, буква г) не се прилага спрямо ипотека, поета в полза на Програмния оператор или Националното координационно звено, когато целта ѝ е единствено да осигури съответствие с посочения параграф. 
5. Разходите за подготовка и строителство на обекта, което е от съществено значение за изпълнението на проекта, може да са допустими. 
6. Разходите за недвижим имот и/или земя, вече притежаван/а – пряко или косвено – от Организатора на проекта, или покупка на недвижим имот и/или земя, притежаван(а), пряко или косвено, от проектния партньор или публична администрация, не са допустими. При никакви обстоятелства не може недвижимият имот и/или земята да се купуват за спекулативни цели. Недвижимият имот и/или земята не трябва да е получавал(а) национален или външен донорски грант през последните 10 години, който да поражда дублиране на финансиране.

Отговаряйки на горните условия всеки един от кандидатите за сключване на договори по МГС могат да предвиждат разходи за закупуване на недвижим имот. 

Обръщаме внимание, че финансовите експерти не сме част от процедурата по одобряване на проектните предложения и верификация и по тази причина изразеното мнение не е обвързано с бъдещата верификация на тези разходи и е съобразно с действащата нормативната база.
BGJUSTICE -4.002-Q004 (08.11.2021 г.)
Здравейте,
искам да попитам следното:
1. Откъде да се изтегли формуляра на английски език, тъй като го няма като файл в документите за кандидатстване?
2. По какъв начин е допустимо заплащането на чуждестранен партньор, може ли да бъде само хонорар на експерт ?
Предварително благодаря за отделеното време и внимание.
1.Формулярът за кандидатстване в ИСУН се попълва на български език.
Бенефициентът следва да създаде друг Формуляр за кандидатстване, на английски език със същото съдържание като попълнената форма на български език в ИСУН. 
Създаденият формуляр на английски език (проектното предложение) не следва да се подава през ИСУН, а да се оформи като документ във формат .pdf и да се прикачи към проектното предложение в Раздел „Прикачени електронно подписани документи“. 
Информацията на двата езика следва да е идентична, като при наличие на противоречие между двете версии с предимство се ползва информацията на български език.
Формулярът за кандидатстване се попълва, следвайки Ръководството за работа със системата. 
2. Допустим партньор е публична, частна, търговска или нетърговска организация, както и неправителствена, учредена като юридическо лице в Норвегия, България или държава извън ЕИО, граничеща с България, както и всяка международна организация или неин орган или агенция, която активно участва и допринася за изпълненото на проекта. 
При одобряване на проекта и преди сключване на договор за предоставяне на БФП, партньорите подписват с бенефициента Споразумение за партньорство при посочване на конкретните дейности, в изпълнението на които ще участва партньорът, размера на финансиране на тези дейности и др.
BGJUSTICE -4.002-Q003 (03.11.2021 г.)
Здравейте,
В отговор на първия ви въпрос - всеки проект трябва да допринася за постигане на заложените индикатори в рамките на съответния програмен резултат/продукт. Тоест целевата стойност е общо за програмата, а не за всеки отделен проект. 
В отговор на втория ви въпрос - за едно проектно предложение е достатъчно да има един индикатор по един продукт. Разбира се може и в едно проектно предложение да има повече от един продукт и повече от един индикатор в рамките на резултата.  

С уважение,
Екип програма "Правосъдие"
Здравейте,
В отговор на първия ви въпрос - всеки проект трябва да допринася за постигане на заложените индикатори в рамките на съответния програмен резултат/продукт. Тоест целевата стойност е общо за програмата, а не за всеки отделен проект. 
В отговор на втория ви въпрос - за едно проектно предложение е достатъчно да има един индикатор по един продукт. Разбира се може и в едно проектно предложение да има повече от един продукт и повече от един индикатор в рамките на резултата.  

С уважение,
Екип програма "Правосъдие"
BGJUSTICE -4.002-Q002 (03.11.2021 г.)
Здравейте, 

На програмно ниво финансираните проекти следва да допринасят за постигане на следните резултати към Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“:
 Резултат 3 (Outcome 3) „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за деца“ и 
 Резултат 4 (Outcome 4) „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“.

Поздрави,
Екип за управление
Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021
Здравейте, 

На програмно ниво финансираните проекти следва да допринасят за постигане на следните резултати към Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“:
 Резултат 3 (Outcome 3) „Повишен капацитет на българските власти в областта на правосъдието за деца“ и 
 Резултат 4 (Outcome 4) „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“.

Поздрави,
Екип за управление
Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021
BGJUSTICE -4.002-Q001 (29.10.2021 г.)
Здравейте,

Бихме искали да попитаме дали общините са допустими кандидати по процедурата предвид разясненията на стр. 6 от Насоките за кандидатстване относно допустимостта на публичните институции. 

С уважение,

ЕКИП НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Съгласно т. 8 от Насоките, в която е посочено кои са допустимите кандидати в процедурата по набиране на проектни предложения по Малка грантова схема, са всички публични или частни организации, търговски или нетърговски, както и неправителствени, учредени като юридически лица в България.
Под публична организация следва да се разбират „бюджетни организации“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси (ЗПФ) – всички юридически лица, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, в бюджетите на общините, в бюджетите на социално осигурителните фондове, както и всички останали юридически лица, чиито средства, постъпления и плащания се включват в консолидираната фискална програма по силата на нормативен акт или по реда на чл. 171 от ЗПФ.
От изложеното може да се направи извод, че общините са допустими кандидати.
Поздрави,
Екип на програма "Правосъдие"
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.