Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05M9OP001-6.002-Q041 (26.04.2021 г.)
Здравейте, 
В отговра на един въпросе сте писали, че  непреките разходи, които са част от Единната ставка се разходват за организация и управление на проекта и за публичност и комуникация. Щом непреките разходи са за организация и управление на проекта и за публичност и комуникация, защо само 40% от непреките разходи са добавени към единна ставка, а останалат сума е добавена към разходи за персонал?
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,
В бюджетен раздел 1 „Преки разходи за персонал“ от бюджета, включващ т.1/1.1 и 1.2 се залагат единствено разходите за персонал. Всички останали присъщи разходи извън заплатите за персонала се планират в т.2/2.1 Единна ставка. Общата стойност на единната ставка е точно 40% от допустимите преки разходи за персонал по проекта (бюджетен раздел 1. Преки разходи за персонал). Разходите за организация и управление на проекта и информация и комуникация (непреките разходи) са в размер на определен процент в зависимост от общата стойност на проекта и са част от  тези 40%.
BG05M9OP001-6.002-Q040 (23.04.2021 г.)
Здравейте!
Община Завет подготвя проектно предложение по процедура за директно предоставяне на БФП ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + и имаме следния въпрос:
Допустим ли е разход от б.р. 2.1 за разход по б.р.1.1.
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Въпросът е непълен и неясен. В случай че имате предвид дали е допустимо част от разходите от б. р. 2.1. Единна ставка да бъдат използвани за изплащане на възнаграждение по реда на КТ и да бъдат прехвърлени в б. р. 1.1. Разходи за трудови възнаграждения по реда на КТ и възнаграждения по реда на ЗДСл, на лицата, пряко ангажирани с предоставянето на Патронажна грижа, то това не е допустимо.
BG05M9OP001-6.002-Q039 (16.04.2021 г.)
Уважаеми Госпожи и Господа,
Община Добричка предоставя "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4". Проекта ще приключи на 30.06.2021г.
Има ли възможност да заложим във формуляра за кандидатстване изпълнението на дейност Патронажната грижа да е с продължителност 13 месеца, а предоставянето на услугата 12 месеца, като предвиждаме стартирането на проекта да е от 01.06.2021 г., като през първия месец ще се осъществи подбора на потребителите за ползване на здравно-социалните услуги, а от 01.07.2021г. предоставянето на услугата Патронажна грижа.
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Да, допустимо е.
BG05M9OP001-6.002-Q038 (13.04.2021 г.)
Здравейте,
Във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” имаме следния въпрос:
Ние сме външен доставчик на социална услуга на община. По насоки при Направление 2 конкретният бенефициент има право да сключва договори с изпълнители за осъществяването на ограничена част от проекта, ако естеството на проекта изисква това.  По какъв начин трябва да бъдат уредени взаимоотношенията ни с съответната община, така че ние да назначаваме персонал и да управляваме определения бюджет?
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Средствата за превенция на  COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности (направление 2) следва да се разходват единствено от общината, на чиято територия е разкрита услугата. Допустимо е в проектното предложение да се планират средства за възнаграждения на персонала на услугите, делегирани от държавата дейности, които са възложени за управление на външен доставчик, под формата на втори трудов договор с общината. По отношение на останалите допустими разходи за лични предпазни средства, дезинфекция, оборудване, същите следва да бъдат направени също единствено от общината и предоставени на съответната социална услуга, делегирана от държавата дейност.
BG05M9OP001-6.002-Q037 (08.04.2021 г.)
Здравейте!
Община Сливо поле подготвя проектно предложение по процедура за директно предоставяне на БФП ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + и имаме следния ъпрос: По Направление II предвиждаме да наемем 1 лице на ТД на длъжност дезинфектор, като същото е външно за услугата. Също предвиждаме в двете социални услуги да възложим допълнителни задължения за дезинфекция (по чл.110/чл.111/заповед за допълнителен труд) на 6 лица, вътрешни за услугите.
Въпросът ми е:
В микроданни ще отчетем тези 6 лица два пъти като персонал в риск от заразяване: 13 д.персонал в ДЦДПУ +3д. с допълнително трудово възн.+ 7 б.персонал от ЦСРИ+3д. с допълнително трудово възнаграждение+1 новонает дезинфектор=27

или като индикатор да включим само едното лице, което е новонаето и е външно за услугата в момента на кандидатстване както следва: 
13 д.персонал в ДЦДПУ + 7 б.персонал от ЦСРИ+1 новонает дезинфектор=21.

Благодаря!
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Всяко заето лице, включено в дейностите по проекта се брои само веднъж. В този смисъл целевата стойност на индикатора „Заети лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19“ е равна на сбора от броя на постоянно заетите в социалните услуги, делегирани от държавата дейности и броя на допълнително наетите по направление 2 лица.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.