Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BGCULTURE-1.002-Q003 (15.05.2021 г.)
В случай, че Кандидатът има Партньор от страна-донор (неправителствена организация в обществена полза) и една от планираните дейности касае провеждане на дигитална изложба (представяне на дигитализираните експонати) на територията на страната донор, допустим разход ли е разходът за възнаграждения на членове на партньора (от страната донор) - в категорията разходи за експерти във връзка с организиране на тази изложба и промотиране на  дигитализираните експонати?
Моля да изпратите въпросите си на електронна поща: pa14culture@mc.government.bg съгласно Насоките за кандидатстване.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.