Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате всички публикувани разяснения по процедурата за кандидатстване. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, не можете да подавате искане за разяснение. За да създадете и подадете такова е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто " Вход ".

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG14MFOP001-4.114-Q001 (15.09.2022 г.)
Моля, да поясните по-подробно въпроса си и да дадете повече информация.. От изпратения въпрос на става ясно кое е дружеството, което подготвя проектното предложение.
В Условията за кандидатстване с проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“, Мярка 7.1 на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“, съвсем ясно е записано, че Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи за проекти в обществен интерес и до 50% от общите допустими разходи за проекти в частен интерес.
По процедура BG14MFOP001-4.114, Мярка 7.1 в допълнение на безвъзмездната финансова помощ е планирано осигуряването на допълнително финансиране и от частни източници. Това съфинансиране е на частните бенефициенти, които следва да осигурят 50% от ресурсите за своите проектни предложения.
Ако дейностите, които предвиждате да изпълните са в обществен интерес, максималният интензитет на помощта е 100%.
Моля, да поясните по-подробно въпроса си и да дадете повече информация.. От изпратения въпрос на става ясно кое е дружеството, което подготвя проектното предложение.
В Условията за кандидатстване с проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.114 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“, Мярка 7.1 на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“, съвсем ясно е записано, че Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи за проекти в обществен интерес и до 50% от общите допустими разходи за проекти в частен интерес.
По процедура BG14MFOP001-4.114, Мярка 7.1 в допълнение на безвъзмездната финансова помощ е планирано осигуряването на допълнително финансиране и от частни източници. Това съфинансиране е на частните бенефициенти, които следва да осигурят 50% от ресурсите за своите проектни предложения.
Ако дейностите, които предвиждате да изпълните са в обществен интерес, максималният интензитет на помощта е 100%.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.