Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

Процедурата определя като своя основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в общини Кирково и Златоград. Развитието на наличните материални мощности в стопанствата, в т.ч. малките земеделски стопанства (съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г.), което се финансира по настоящата мярка следва да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общините.

Специфични цели на мярката са:

 насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

 опазване на компонентите на околната среда;

 Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

 Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

Процедурата е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори период за прием е от 01.09.2020 до 31.10.2020 г. Приеми с втори краен срок се обявяват в рамките на остатъчните средства от предходния прием.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 17.02.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 18.07.2019 г.

Интернет адрес: http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 03.12.2019 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.