Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

Процедурата определя като своя основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в общини Кирково и Златоград. Развитието на наличните материални мощности в стопанствата, в т.ч. малките земеделски стопанства (съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г.), което се финансира по настоящата мярка следва да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общините.

Специфични цели на мярката са:

 насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

 опазване на компонентите на околната среда;

 Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

 Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

Процедурата е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности.

Допълнителна информация относно крайния срок Краен срок за втори прием

Индикативна дата на обявяване на процедурата 17.02.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 18.07.2019 г.

Интернет адрес: http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 03.12.2019 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.