Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-11.016 - Схема за безвъзмездна помощ с четири сесии „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“

Разпространение в основните регионални градове в шестте планови региона на България (NUTS2) на вече съществуващи съвременни европейски продукции от сектора на КТИ

Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.04.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 30.01.2024 г.

Интернет адрес: https://ncf.bg/bg/za-nfk/plan-za-vyzstanovjavane-i-ustojchivost

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 05.03.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.