Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.593 - МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Цел на процедурата: Повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства

Прилагането на мярката води до постигането на Приоритет 2 - Повишаване на конкурентоспособността на земеделието и преработващата промишленост на стратегията за ВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград. Мярката допринася за постигането и на Специфична цел 2.1 „Подобряване ефективността на земеделските стопанства“.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 04.03.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 06.01.2022 г.

Интернет адрес: http://www.migbsv.com/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 17.01.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.