Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“

Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“ има за цел повишаване на квалификацията чрез организиране на групи от земеделски стопани и провеждане на посещения на земеделски стопанства с цел запознаване с конкретен проблем или начин на изпълнение на дадена работа и обмяна на опит между участниците.

Допълнителна информация относно крайния срок Начален срок по втори прием - 04.10.2021 г. Краен срок по втори прием - 15.11.2021 година, 17:00 часа. Втори прием на проектни предложения ще бъде обявен при наличие на остатъчен финансов ресурс след приключване на оценката по първия прием.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 14.06.2021 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 08.04.2021 г.

Интернет адрес: http://migdmdd.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 28.09.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.