Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.128 - Развитие на дигиталните умения - Компонент 2

Целите на операцията са обвързани с определянето на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи и подпомагане придобиването им, в съответствие с развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в страната. Операцията ще спомогне работната сила да преодолее дисбалансите в областта на дигиталните знания и умения.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с няколко крайни срока. Съгласно т. 23 от Условията за кандидатстване, вторият /третият краен срок ще бъдат отворени, при наличие на свободен финансов ресурс

Индикативна дата на обявяване на процедурата 17.03.2021 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 02.03.2021 г.

Интернет адрес: http://esf.bg/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 09.03.2021 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.