Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-4.026 - Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 09.05.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 22.12.2022 г.

Интернет адрес: https://www.me.government.bg/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 23.01.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.