Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Специфичната цел на операцията е:

• Осигуряване на качествени и модерни условия за живот и учене/самоподготовка извън местоживеенето на учащите, които не живеят в населеното място, в което се обучават, чрез ремонт, реконструкция, обзавеждане и оборудване на общежития в системата на училищното образование.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 16.03.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 02.11.2022 г.

Интернет адрес: http://opnoir.bg

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 02.12.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.