Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Описание на мярка 6.4.1. и нейните цели:

1. Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности за развитие на конкурентоспособността на територията на МИГ;

2. Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификация на неземеделските дейности;

3. Подпомогне развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“ и иновации;

4. Усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Допълнителна информация относно крайния срок Начален срок по втори прием - 22.12.2020 г. Краен срок по втори прием - 29.01.2021 година, 17:00 часа. Втори прием на проектни предложения ще бъде обявен при наличие на остатъчен финансов ресурс след приключване на оценката по първия прием.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 23.09.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 23.06.2020 г.

Интернет адрес: http://migdmdd.eu/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 28.09.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.