Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-11.014 - Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС"

Процедурата има за цел да подпомогне капацитета на българските КТИ за работа в европейски мащаб и да насърчи международното разпространение на български художествени произведения и културни продукти.

Допълнителна информация относно крайния срок Втора сесия

Индикативна дата на обявяване на процедурата 23.02.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 21.11.2023 г.

Интернет адрес: https://ncf.bg/bg/za-nfk/plan-za-vyzstanovjavane-i-ustojchivost

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 12.01.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.