Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.808 - МИГ Сливница - Драгоман Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата

ПРИОРИТЕТ Подобряване качеството на живот на територията и съхраняване на околната среда и възстановяване на горския фонд.

Цели:

- Подобряване на достъпа на населените места от територията на МИГ до Републиканската пътна мрежа;

- Подобряване на свързаността между населените места на територията на МИГ и между тях и Републиканската пътна мрежа от по-висок клас, с цел минимизиране на трайната миграция за получаване на по-добър достъп до публични услуги и работни места;

- Подобряване на условията за живот на територията на МИГ.

Допълнителна информация относно крайния срок Процедурата е с един краен срок на кандидатстване до 17.00 часа на 29.02.2024г.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 19.12.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 13.11.2023 г.

Интернет адрес: http://mig-sd.org

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 21.11.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.