Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.574 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

Повишаване ефективността на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанствата

Допълнителна информация относно крайния срок

Първият прием по процедурата е с начален срок 10.01.2022 година, а крайният срок е 17:00 часа на 21.02.2022 година.

Вторият прием по процедурата е от 04.04.2022г. до 17:00ч. на 16.05.2022г., при наличие на остатъчен бюджет по мярка 4.1.2, след първия прием от 10.01.2022г. до 21.02.2022г.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 10.01.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 16.11.2021 г.

Интернет адрес: http://www.migbg.org

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 23.11.2021 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.