Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.574 - МИГ Нови пазар - Каспичан Мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"

Повишаване ефективността на малките земеделски стопанства чрез подпомагане на материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанствата

Допълнителна информация относно крайния срок Вторият прием по процедурата е от 04.04.2022г. до 17:00ч. на 16.05.2022г.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 10.01.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 16.11.2021 г.

Интернет адрес: http://www.migbg.org

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 23.11.2021 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.