Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура"

Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите на територията на МИГ "Долна Митрополия – Долни Дъбник"

Допълнителна информация относно крайния срок Начален срок по втори прием - 16.11.2020 г. Краен срок по втори прием - 18.12.2020 година, 17:00 часа.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 16.11.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 16.06.2020 г.

Интернет адрес: http://migdmdd.eu/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 26.06.2020 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.