Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-1.008 - А1 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (В ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ)

Целта на процедурата е изграждане и осигуряване на ефективно функциониране през първите години на младежки центрове, които предоставят разнообразни дейности (вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години. Предоставяните дейности трябва да отговарят на най-високите стандарти в областта на младежката дейност и да подпомагат преодоляването на социалната изолация и непригодността за пазара на труда. Дейностите в центровете трябва да са ориентирани и към пазара на труда чрез осъществяване на формални или неформални партньорства с местния бизнес. Центровете трябва да се стремят към постигане на по-висока приложимост към пазара на труда, по-добро качество и по-ясен приобщаващ характер на неформалното образование като основен подход в младежката работа.

Коментари и предложения може да се изпращат vep_info@mon.bg.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 18.08.2022 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 01.08.2022 г.

Интернет адрес: https://www.mon.bg

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 17.09.2022 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.