Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2

Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението.

Предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура следва задължително да водят до не по-малко от 30 % спестяване на първична енергия в системата/ите за външно изкуствено осветление, обект на интервенцията.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 28.08.2023 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 14.07.2023 г.

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 15.08.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.