Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-11.017 - Схема за безвъзмездна помощ с четири сесии "Представяне пред българската публика на съвременни български продукции от сектора на КТИ“

Разпространение извън основните регионални градове в шестте планови региона на България (NUTS2) в населени места със слабо развит икономически и културен статус на вече съществуващ съвременен български културен продукт, който е имал публичен показ преди датата на обявяване на прием по съответната сесия от процедурата.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.04.2024 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 01.02.2024 г.

Интернет адрес: https://ncf.bg/bg/za-nfk/plan-za-vyzstanovjavane-i-ustojchivost

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 07.03.2024 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.