Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността, създаване на добавена стойност и откриване на нови работни места за предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ чрез:

1. По-добро използване на факторите за производство;

2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

5. Подобряване опазването на околната среда.

Допълнителна информация относно крайния срок Начален срок по втори прием - 01.06.2020г. Краен срок по втори прием 30.08.2020 година, 17.00 часа.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.06.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 15.08.2019 г.

Интернет адрес: http://migdmdd.eu/

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 22.08.2019 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.