Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта”

Мярката цели да се насърчи включването на местното население в общи инициативи за изучаване, съхраняване и популяризиране на културното наследство и природните дадености, стимулиране на дейностите в сферата на изкуството и спорта сред подрастващите и младежите, като чрез това се постигне:

- Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към културното наследство и природната среда и се създадат възможности за оползотворяване на свободното време;

- Опознаване и популяризиране на местното културно и природно наследство и повишаване обществения интерес към него;

- Съхраняване на местните обичаи и традиции и използването им за развитие на туризма на територията на МИГ;

- Стимулиране на творческото и физическото развитие на населението

Допълнителна информация относно крайния срок Начален срок по втори прием - 10.05.2021 г. Краен срок по втори прием - 14.06.2021 година, 17:00 часа.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 10.05.2021 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 24.08.2020 г.

Интернет адрес: http://migdmdd.eu

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 31.08.2020 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.