Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFOP001-2.019 - Специализирани обучения за териториалната администрация

Целта на процедурата е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в териториалните звена/поделения и териториалните структури на администрацията.

Допустими кандидати:

• администрации на изпълнителната власт, които имат в структурата си териториални звена/поделения;

• администрации на изпълнителната власт, към чиято структура са създадени като юридически лица с нормативен акт или по ред, определен в нормативен акт, териториални администрации;

• териториални администрации на изпълнителната власт, създадени като юридически лица с нормативен акт или по ред, определен в нормативен акт, с изключение на областните и общинските администрации.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 18.00 ч., 05.02.2020 г.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 30.11.2019 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 11.10.2019 г.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/2958

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 01.11.2019 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.