Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.557 - "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Цели на мярката:

1. Подобряване на средата на живот на територията на "МИГ Харманли".

2. Подобряване на достъпа до населените места от територията и осигуряване на базови услуги за населението.

Обхват на мярката:

По мярката се подпомагат проекти за подобряване на физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Допълнителна информация относно крайния срок Процедурата за подбор на проектни предложения е с няколко срока за кандидатстване. Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 14.02.2022г., 17:00 часа. Втори срок за подаване на проектни предложения: Октомври 2022 година – Декември 2022 година. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по втори прием е неусвоения остатък от предходни приеми на проекти по подмярка 7.2 от СВОМР на "МИГ Харманли".

Индикативна дата на обявяване на процедурата 20.12.2021 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 03.11.2021 г.

Интернет адрес: https://www.mig-harmanli.org/main.php

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 10.11.2021 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.