Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.225 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4,2 - Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

Процедурата цели да подкрепи инвестиции в преработката и предлагането и/или развитието на селскостопанските продукти. Мярката цели подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Допустими кандидати са земеделски производители (мин размер на СПО 2000 евро), групи производители или фирми, регистрирани по Търговския закон. Проектните дейности следва да бъдат:

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии,

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини

6. опазване на околната среда,

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията,

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд,

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост,

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни

Допълнителна информация относно крайния срок Втори прием се обявява от 02.11.2020 г . за остатъчната сума след първи прием, съгласно решение № УС-34.181/20.10.2020 на УС на МИГ. Вторият краен срок е удължен до 18.01.2021г, съгл. Решение №УС-36-187 на УС.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 06.07.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 18.07.2019 г.

Интернет адрес: www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 03.12.2019 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.