Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.225 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4,2 - Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти

Процедурата цели да подкрепи инвестиции в преработката и предлагането и/или развитието на селскостопанските продукти. Мярката цели подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Допустими кандидати са земеделски производители (мин размер на СПО 2000 евро), групи производители или фирми, регистрирани по Търговския закон. Проектните дейности следва да бъдат:

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии,

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини

6. опазване на околната среда,

7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията,

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд,

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост,

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори срок по процедурата е от 01.11.2020 г. до 31.12.2020 г 17:00 ч.

Втори прием се обявява при наличие на остатъчни средства от първи прием.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 06.07.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 18.07.2019 г.

Интернет адрес: www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

 

Крайната дата за подаване на предложения и възражения 03.12.2019 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.