Приключилa/прекратена процедура

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG05SFPR002-2.005-Q023 (31.08.2023 г.)
Здравейте!
Относно изготвянето на бюджета и обвързването му с дейностите по проекта, правилно ли разбирам, че:
1.	В бюджета могат да се добавят редове, само ако има партньори по проекта- например ако проекта е с двама партньори ще има бюджетен ред 1.1. и 1 .2. и съответно ще има описани 2 дейности в секция „План за изпълнение/Дейности по проекта/“ ? 
2.	Всяка една от тези две дейности трябва да обхваща всички дейности, изпълнявани от съответния партньор в рамките на целия период, за който има предвидени разходи за възнаграждения?
3.	Не може да има дейност, в която участват и двамата партньори?
4.	Разделението на разходите по трудови и граждански договори се прави само в описанието на дейността раздел „Начин на изпълнение“?
5.	При проект с един партньор в бюджетен раздел II „Единна ставка“ ще има 2 реда 2.1 и 2.2.? 
6.	Всеки един от бюджетни редове 2.1 и 2.2 трябва да е точно в размер на 40% съответно от б.р. 1.1 и б.р. 1.2 или може да има разпределение между партньорите, а общата сума на раздела да е 40% от раздел I?
7.	Трябва да бъдат въведени две дейности, които да бъдат обвързани с бюджетни редове 2.1 и 2.2 и се отнасят за разходите от раздел II „Единна ставка“?

Въпрос относно целевата група:

8.	В целевата група може ли да се включат млади хора с интелектуални затруднения, аутизъм и други синдроми, които са на възраст 16-17 години, за да може в рамките на проекта да бъдат подготвени за достъп до заетост и реализация на пазара на труда?

Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

1.	Да, точно това се има предвид, съгласно посоченото в т. 14.3. „Допустими разходи“ от УК и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване чрез ИСУН 2020 (Приложение за информация към УК) по настоящата процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“. Ако по проекта обаче има двама партньори, то в б.р 1.1 се посочва информация за кандидата, а информацията за двамата партньори ще се посочи съответно в б.р. 1.2 и б.р. 1.3.
2.	Абсолютно вярно, като двете дейности са, например:
•	Дейност 1 „Подбор и наемане на персонал за изпълнение на дейностите“ – попълва се с изискуемото съдържание (съгласно Условията за кандидатстване и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване чрез ИСУН 2020) - всички дейности, свързани с извършване на разходи по б.р. 1.2 (касаещи участието в проекта на първия партньор), следва да се обединят в тази обща дейност; 
•	Дейност 2 „Планирани дейности“– попълва се с изискуемото съдържание (съгласно Условията за кандидатстване и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване чрез ИСУН 2020) - тук е необходимо подробно да се опишат всички дейности, които са свързани с извършване на разходи по единната ставка за б.р. 2.2. (касаещи участието в проекта на първия партньор); 
3.	В случай че двамата партньори участват в изпълнението на една и съща дейност, то обосновката за тяхното участие се посочва поотделно в описанието на съответната дейност, касаещо дадения партньор. Следва да има логическа обвързаност между двете обосновки като ясно се разграничават отговорностите на двамата партньори.
4.	Да, абсолютно вярно. В описанието на дейностите в секция 4 „План за изпълнение/Дейности по проекта“, кандидатите следва да обосноват и опишат лицата, които ще бъдат наети за изпълнението на преките дейности по проекта, както от кандидата, така и от партньора/ите, като се посочат брой лица, длъжност, вид договор, планирано възнаграждение за 1 лице и съответно обща стойност на разходите за възнаграждения за съответните лица.
5.	При проект с един партньор, в бюджетен раздел II „Единна ставка“ ще има 2 бюджетни реда: б.р. 2.1 – за кандидата и б.р. 2.2 – за партньора.
6.	Всеки един от бюджетни редове 2.1 и 2.2 не трябва да е точно в размер на 40% съответно от б.р. 1.1 и б.р. 1.2 като може да има разпределение на средства между партньорите или между кандидата и партньорите, но общата сума на раздел II „Единна ставка“ следва да е точно 40% от раздел I „РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ“. 
7.	Да, при наличието на кандидат и 1 партньор по проекта е необходимо да бъдат въведени две дейности, които да бъдат обвързани с бюджетни редове 2.1 и 2.2 и се отнасят за разходите от раздел II „Единна ставка“. В случай че максималният брой символи в някое от полетата не е достатъчен за въвеждане на желаната от кандидата информация, се добавя следваща дейност с наименование, от което да е видно коя дейност се допълва, напр. „Дейност 1 – продължение“, в която се добавя съответната информация и продължението на дейността не се обвързва с бюджетен ред. 
8.	Моля, да се запознаете с посоченото в т. 5 от Отговор № 6/10.08.2023 г. и т. 2 от отговор № 13/22.08.2023 г.
BG05SFPR002-2.005-Q022 (30.08.2023 г.)
Здравейте, в контекста на разписване на проектното ни предложение, възникват два въпроса относно процедура BG05SFPR002-2.005 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

1./ Допустимо ли е част от дейностите, за които се изисква наличие на лиценз от НАПОО, като обучение в професионална квалификация и верификация, които са допустими по проекта, да се възложат частично на лицензиран външен доставчик с разходи в ред 2.1 Единна ставка? Имаме предвид да се извърши само дейност верификация на придобити знания и умения в практическа среда, за лица, които имат опит в дадена професия, но нямат документ за това?
Идеята е да не губи време с обучение в нещо, което вече е утвърдено умение, но за него няма наличен официален документ. Това ще намали продължителността на проекта и ще даде възможност да се съсредоточим върху ключовите умения на персонала, които в съчетание с меките такива по чл. 15 от ЗСУ и наставничеството, ще дадат по-добри резултати.

2./ Ако кандидатът разполага с разработена вътрешнофирмена система за обучение на персонал за социални асистенти работа с деца и помощник-възпитатели (с дигитални материали, тестове и модули), създадена по изискванията на МОН за придобиване на професионална квалификация по друга процедура на ПРЧР, но няма лиценз за ЦПО, защото валидирането на знанията и уменията са се случвали до момента с помощта на партньор ЦПО, допустимо ли е по процедура „Активно приобщаване“ да се обучат нови неактивни и безработни лица от целевите групи, от персонал на кандидата, назначен на допълнителна часова ставка по проекта, като верификацията се възложи на лицензирано ЦПО като външен изпълнител и разходът се включи в ред 2.1 Единна ставка?

3./ Какво става с лицата включени в обучение, които отпаднат и не завършат по някакви причини. Отразява ли се това на верифицирането на обучението и има ли изискване за минимален брой завършващи успешно курсисти включени в обучения от целевите групи.

4./ При положение, че 1 лице може да премине три вида обучения - меки, ключови и професионални, ще се приеме ли за устойчивост започването на работа на лицата при завършване на първото или второто обучение, преди да е завършен целия обучителен цикъл? И ако е възможно, значи ли че лицето ще отпадне от следващото обучение, предвид факта че не е вече безработно, нито неактивно?

5./ Какво се случва, ако лице от целевата група започне работа след краткосрочно обучение, а към края на проекта вече няма работа? - включваме ли го в в устойчивост или не?

6./ Има ли вариант устойчивостта да се отчита след всяко обучение, а не на края на проекта (имам предвид пояснението, че в резултат на дейностите по проекта на финал 10% от преминалите обучения лица, трябва да имат работа или активно да търсят такава през бюрата по труда)?

Поздрави,

Д-р Мария Любенова, управител на АЛФЗОНА.БГ ЕООД и АртВИЗА ПРО ЕООД
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

1.	В съответствие с посоченото в дейност 6 от УК, по настоящата процедура е допустимо предоставянето на обучения за придобиване на професионална квалификация (ПК), обучения за придобиване на ключови компетентности (КК) – 1, 4, 5 и 6, както и обучения за придобиване на „меки“ умения. 
За извършване на обучението/ята по професионална квалификация и обучението/ята по ключови компетентности, кандидатът трябва да избере обучаваща организация/институция по реда на глава четвърта от ЗУСЕФСУ и ПМС № 23/13.02.2023 г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба, в зависимост от това, дали кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП. Професионалното обучение се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение от избраната обучаваща организация/институция. Продължителността, стойността и степента на обучението за професионалната квалификация, както и продължителността и стойността на обучението за придобиване на ключови компетентности, трябва да са в съответствие с Постановление № 48 от 4 април 2023 г, като се има предвид, че в стойността на обучението се включват всички присъщи разходи за неговото провеждане - за оригинални учебни материали, консумативи, застраховки при обучение за професионална квалификация, издаване на документи за завършено обучение, възнаграждение на преподаватели, осигуровки, наем на материално-техническа база, както и всички административни, режийни и други разходи, включително разходи за осъществяване на дейността на доставчика на обучение, свързана с предоставянето на обучението. Следователно, не би могло да се отдели получаването на сертификат от останалите разходи и Кандидатът трябва да проведе обучението в съответствие и съобразно изискванията на ПМС № 48/2023 г. 
2.	В съответствие с посоченото в дейност 6 от УК: „За извършване на обучението/ята по професионална квалификация и обучението/ята по ключови компетентности, кандидатът трябва да избере обучаваща организация/институция по реда на глава четвърта от ЗУСЕФСУ и ПМС № 23/13.02.2023 г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба, в зависимост от това, дали кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП.“
Обръщаме внимание, че по процедурата не е допустимо предоставяне на професионално обучение на съществуващ персонал.
3.	УО на ПРЧР няма изискване за минимален брой лица от целевата група, които да са завършили успешно обученията. В случай че част от лицата включени в обучения отпаднат преждевременно и не го завършат, то разходите за тяхното обучение не са допустими. 
В зависимост от целите и дейностите на проектното предложение, Кандидатът сам определя вида на обучението, както и броя на лицата, които се включват в обучение с цел изпълнение на задължителния ангажимент за устойчивост посочен в т. 27.2. „Устойчивост на резултатите“ от УК, а именно: „10% от представителите на целевата група, които са участвали в изпълнението на дейностите по дадения проект, следва да имат сключен договор за наемане на работа или да са самонаети по време или след края на проекта. В случай че не се реализира ангажимента за сключване на договор за наемане на работа или самонаемане по време или след края на проект за минимум 10% от представители на целевата група, то кандидатът трябва да възстанови средствата, които са изразходени пропорционално за лицата от целевата група по проекта.“
4.	В описанието на дейностите, кандидатът следва да представи детайлна обосновка по отношение на необходимостта от включване на лицата от целевата група в съответното/ите обучение/я като предпоставка за реализация на пазара на труда. Включването на 1 лице и в трите типа обучения – ПК, КК и „меки умение“ е възможност, а не задължение и се осъществява в съответствие с индивидуалния набор от мерки (план) за неговото активно приобщаване. Статутът на лице от целевата група – неактивен, безработен и изложен на риск от бедност се определя към включването на лицето в първата по време проектна дейност.
5.	Съгласно посоченото в т. 27.2. „Устойчивост на резултатите“ от УК, минимум 10% от представителите на целевата група, които са участвали в изпълнението на дейностите по дадения проект, следва да имат договор за наемане на работа или за самонаемане, който може да е сключен по време на изпълнението, но не по-късно от 4 седмици след датата на приключване на проектните дейности. В тази връзка, лице от целевата група, което започне работа след краткосрочно обучение, а към края на проекта вече няма работа – ще се счита като част от 10% устойчивост по проекта. Моля да се има предвид, че с оглед предвидените индикатори за резултат по процедурата, за да се верифицира коректно лицето като част от индикатор „Участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа“ или индикатор „Участници, които при напускане на операцията имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица“, то следва същото да отговоря на съответните дефиниции, дадени под черта на стр. 8 от Условията за кандидатстване. В случай на неизпълнение на предвидените от Кандидата индикатори за изпълнение и резултат по проектното предложение, УО ще определи финансова корекция.
6.	Съгласно УК 10% от представителите на целевата група, които са участвали в изпълнението на дейностите по дадения проект, следва да имат сключен договор за наемане на работа или да са самонаети по време или след края на проекта. УО на ПРЧР няма изискване за устойчивост само по отношение на лицата, включени в обучение, а към всички лица от целевата група участвали в дейностите по даден проект. Постигането на ангажимента за устойчивост може да бъде установено едва след приключване на дейностите по проекта и представяне на финален отчет.
BG05SFPR002-2.005-Q021 (29.08.2023 г.)
По процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, в УК т. 15 Допустими целеви групи е посочено че, "когато целевата група включва различни категории лица, същите следва да бъдат описани, без да се посочва конкретен брой на лицата от отделните категории".
Същевременно в Методология за ТФО, оценителна таблица, т.2.1 е посочено, че максимален брой точки може да бъдат получени при условие, че "когато целевата група включва различни категории лица, е посочен общият брой лица конкретно за всяка една категория".
1. Моля да конкретизирате под "различни категории" какво точно се има предвид? 
2. Дали изброените подгрупи в подлиния на стр. 28 от УК се разглеждат като различни категории лица или се има друго предвид? 
3. Също така, следва или не следва да се посочва брой лица са всяка категория поотделно?
Например: ако в проектът е предвидено да се работи с лица от подгрупите: лица в неравностойно положение на пазара на труда и мигранти, вкл. граждани на трети страни, следва ли за двете групи да се посочва отелно брой включени лица?
4. Дали при избор на подгрупа "лица в неравностойно положение на пазара на труда" следва да бъдат включени всички изброени групи от безработни лица, съгласно Допълнителни разпоредби § 1., т. 4а. от ЗНЗ или могат да бъдат изброени и описани само част от тях? Съответно допустимо ли е в планираните дейности да включим само част от тези лица или трябва да бъдат допуснати всички, попадащи в дефиницията "лица в неравностойно положение на пазара на труда"?
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,
По отношение на цитираните текстове от т. 15 в Условията за кандидатстване и т.2.1 от Методологията за ТФО, касаещи обосновката на целевата група се има предвид, че когато целевата група включва различни категории лица, кандидатът следва да посочи общият брой лица конкретно за всяка една категория. В тази връзка:
1.	Под „различни категории лица“ се имат предвид хората в неравностойно положение от подгрупите, посочени в определението на „Участници в неравностойно положение“ на стр. 28 от УК, под черта. 
2.	Да, точно това се има предвид.
3.	Когато целевата група включва различни категории лица, е необходимо е да се посочи общ брой лица за всяка категория поотделно.
4.	Кандидатът следва да опише в своето проектно предложение само лицата от целевата група, които са в съответствие с предвидените цели, мерки и дейности, и попадат в обсега на цитираното определение на „Участници в неравностойно положение“ на стр. 28 от УК, под черта. Следователно, допустимо е в планираните дейности да се включат само част от изброените подгрупи.
BG05SFPR002-2.005-Q020 (28.08.2023 г.)
Здравейте, 

Във връзка с процедура № BG05SFPR002-2.005, моля за разяснение по отношение на посочените целеви групи "Участници в неравностойно положение", което включва и малцинства, вкл. маргинализирани общности като ромите: по какъв начин следва да докажем, че участниците са част от маргинализирани общности? Има ли изискване за конкретен документ, критерий или изследване? 

Предварително благодаря.
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

Съгласно чл. 3.19 от Административния договор (приложение към папка „Условия за изпълнение“): „При изпълнението на проекта и съставянето на документацията към него Бенефициентът прилага образците към Ръководството за бенефициенти за изпълнение на договори по процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ и ги представя чрез ИСУН 2020.“
В тази връзка, Ръководството за бенефициенти за изпълнение на договори по процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ ще бъде изготвено и публикувано от страна на УО на ПРЧР непосредствено преди стартиране на изпълнението по одобрените за финансиране проектни предложения.
BG05SFPR002-2.005-Q019 (25.08.2023 г.)
Здравейте, 

имам следните въпроси във връзка с процедура BG05SFPR002-2.005 - „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“:
1. По какъв начин Управляващия орган ще следи за изпълнението на индикатора " 10% от представителите на целевата група, които са участвали в изпълнението на дейностите по дадения проект, следва да имат сключен договор за наемане на работа или да са самонаети по време или след края на проекта". При условие че въпросните лица от целевата група започнат работа при трета страна, бенефициентът ли трябва да изисква от съответния работодател документи във връзка с назначаването на лицето, или УО ще прави проверките служебно. Ако ние следва да представим съответните документи, какви следва да са те- Трудов договор, уведомление към НАП... или др. 
2. Никъде в условията за кандидатстване не намираме информация има ли конкретни изисквания към експертите, които ще работят с лицата от целевата група и съответно ще бъдат назначени по проекта - като изискване за определена квалификация, професионален опит и т.н.
Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

1.	Съгласно чл. 2.4 от Административния договор (приложение към папка „Условия за изпълнение“):	
„Бенефициентът изпълнява проекта съгласно одобреното проектно предложение, в обема и вида, посочени в него, условията за изпълнение, утвърдени с условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, Общо ръководство за бенефициента за изпълнение и управление на проекти по ПРЧР, Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договори по процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, клаузите на настоящия договор и приложенията към него.
Съгласно чл. 3.19 от Административния договор: „При изпълнението на проекта и съставянето на документацията към него Бенефициентът прилага образците към Ръководството за бенефициенти за изпълнение на договори по процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ и ги представя чрез ИСУН 2020.“
В тази връзка, Ръководството за бенефициенти за изпълнение на договори по процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“ ще бъде изготвено и публикувано от страна на УО на ПРЧР непосредствено преди стартиране на изпълнението по одобрените за финансиране проектни предложения и в него ще бъдат посочени изискванията/документите за доказване изпълнението на ангажимента за устойчивост .
2.	В Условията за кандидатстване по настоящата процедура, не са посочени конкретни изисквания от страна на УО на ПРЧР към експертите, които ще работят с лицата от целевата група по проектите, тъй като Кандидатът сам преценява от какви хора има необходимост и съответно с каква експертиза да са те в контекста на планираните дейности. Препоръчително е обаче експертите, които са определени да работят с лицата от целевата група, да са запознати със спецификите в социалната сфера и институциите, които са ангажирани с решаването на съответните въпроси с цел качественото и своевременно съдействие, в случай на необходимост.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.