Приключилa/прекратена процедура

BG16RFOP002-2.010 - Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма (Приключила)

Основната цел на настоящата процедура е да доведе до подобряване на бизнес-средата, в която оперират туристическите предприятия посредством предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма и по-конкретно на капацитета им за растеж в рамките на регионалните, националния и международния пазари.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 09.11.2017 г. 16:37 ч.

Краен срок: 09.03.2018 г. 17:30 ч.

Начален срок: 09.11.2017 г. 16:37 ч.

Краен срок: 11.03.2019 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.opic.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.