Приключилa/прекратена процедура

BG16M1OP002-3.007 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати (Приключила)

Целта на процедурата е подобряване състоянието на растителни и животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000 , на територията на национални паркове, природни паркове и поддържани резервати, попадащи в защитени зони от мрежата Натура 2000. По процедурата са включени мярка 43 „Подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания“ и мярка 98 „Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и видове“ от Националната приоритетна рамка за действие за мрежата Натура 2000 (НПРД).

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 29.03.2018 г. 11:59 ч.

Краен срок: 31.05.2018 г. 18:30 ч.

Интернет адрес: http://ope.moew.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.